9 een VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ is de neiging tot uittreden uit de ziekenfondsen tegen te gaan en dit College den verstandigen maatregel heeft ingevoerd geen jaarkaarten meer uit te reiken, doch slechts maandbewijzen af te geven, geldig voor één persoon. Geheel in overeenstemming met den geest der Armenwet, waarvoor immers als axioma geldt: „nimmer wanhopen aan de opheffing uit de armlastigheid, maar aldoor rekening houden met de mogelijkheid van armlas- tig-af-zijn op korten termijn.” Het noemen van de Armenwet brengt de gedachten van zelf op het particulier initiatief en op de samenwerking niet de vereenigingen en instellingen, waarmede de Ge meente zoo voor de Eerste geneeskundige hulp als voor de Geneeskundige verzorging overeenkomsten heeft aan gegaan of deze nader bevestigd heeft. En dan worden die gedachten beheerscht door gevoel van groote erkentelijkheid. In het bijzonder jegens de acht Wijkvereenigingen, die van vang af den dienst met zoo groot vertrouwen tegemoet zijn gekomen en wier namen, gerangschikt naar de ge neeskundige afdeelingen, zijn: R.-K. Wijkverpleging „St. Raphael”, 38 Snijderstraat; ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging, 20 Stille Veerkade; Wijk verpleging „Pniël”, 76 Z.Ó. Buitensingel; Wijkverpleging Vr.-Comité Ned. Roode Kruis, 6 Lange Voorhout; Diaeonessenarbeid Wijk III, 10 Z. Binnensingel; Gereformeerde Wijkverpleging, 52 Seheeperstraat; Diaeonessenarbeid Wijk VIII, 99 Tollenstraat; Scheveningsehe Ziekenverpleging, 19 Duinstraat. De bij het sluiten der overeenkomsten uitgesproken ver wachting, dat de samenwerking tusschen de vereenigingen en de gemeente-geneesheeren, zoo ten aanzien van het ver- leeuen van hulp aan loopende patiënten tijdens de spreek uren in de zittinglokalen, als ten behoeve der huiselijke ziekenverpleging, alsook ten bate van de in dagverpleging opgenomen zieken, niets te wenschen over zou laten, die verwachting mocht ook in het afgeloopen jaar ten volle bevestigd worden. Zeker, er is wel eens verschil van meening geweest en dan inzonderlijk over de vraag, of met betrekking tot de huiselijke ziekenverzorging niet een scheiding diende ge maakt tusschen het eigenlijke verplèegwerk en de zorg voor het verstrekken van ziekenvoedsel e. d. m. Nadat evenwel het groote belang van veelvuldig huis bezoek voor het kweeken van begrippen van orde en rein heid, met name dan, wanneer daartoe door het brengen den aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 711