I I 11 10 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. van hulp in natura op medisch voorschrift een ongezochte aanleiding bestaat, nog weer duidelijk was aangetoond en ook het aanvullend karakter van den gemeentelijken steun, in overeenstemming met den geest der Armenwet, nog weer goed naar voren was gebracht, keerde de eens gezindheid spoedig terug en mocht de dienst met blijdschap ervaren, hoe de treffelijke wijkarbeid onder de on- en min vermogenden, zoo ten bate van de zieken als ter bevorde ring van de openbare gezondheid steeds breeder tot ont wikkeling kwam. Ja waarlijk, de ontwikkeling op dit gebied is onmis kenbaar aanwezig; de beweging groeit gestaag. Ook duidelijk zichtbaar hieraan, dat de pogingen, kort geleden door twee der behandelende geneeskundigen aan gewend om door de instelling eener bepaalde opleiding tot een verbeterde kraamverzorging te komen, op het punt staan van met succes bekroond te worden. Geheel in de lijn, die de geneeskundige dienst van den aanvang af met overtuiging heeft gevolgd: de huiselijke ziekenverpleging met alle ten dienste staande middelen bevorderen en geen moment ongebruikt laten, dat onder streng individualiseeren er toe kan leiden wanverhoudin gen uit den weg te ruimen, die het ontstaan van ziekten in de hand werken. Dat die verbeterde kraamverzorging bovendien voor het vraagstuk der gezonde-zuigelingenkweek van groote be- teekenis kan zijn, behoeft wel geen nader betoog, zoodat ook hierin wederom een middel gevonden is den dienst als gezondheidsorgaan al beter aan zijn doel te doen beant woorden. Als aanvulling op de huiselijke ziekenverpleging is ook de verzorging van zieken in dagverblijven bezig zich be duidend te ontwikkelen, zooals uit de hierachter verstrekte gegevens zonder meer blijkt en het is wezenlijk een ge noegen te mogen vaststellen, hoe ook voor dezen vorm van ziekenzorg, die het karakter draagt van verzorging in een inrichting, zonder dat daarbij evenwel de band met het gezin wordt verbroken, het particulier initiatief zich ontwikkelt en het aantal dagverblijven toeneemt. Want goed, treffelijk werk is het, dat hier onder leiding der behandelende geneeskundigen wordt verricht en beteekenisvol de invloed, die in maatschappelijken zin van deze verpleging op de gezinnen afstraalt, zooals ook als toevoegsel op dit verslag met eenige voorbeelden, zal worden aangetoond. Het maatschappelijk geneeskundig werk is dan ook in het afgeloopen jaar, ondanks de vermeerdering van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 712