13 meen goed inzicht in de dienstverhoudingen en den aard der verschillende verrichtingen; ze behoeven een bijzon dere bekendheid, slechts door jarenlang contact te ver krijgen met de gestelseigenaardigheden, zoo geestelijke als lichamelijke, van alle ambtenaren, beambten en werk lieden, die uit hoofde van onvermogen tot arbeiden onder toezicht zijn geplaatst. Na deze meer algemeene beschouwingen overgaande tot het verstrekken van eenige gegevens met betrekking tot het personeel, het materieel en de geldelijke aangelegen heden mag in de eerste plaats nog eens de uitbreiding van den dienst met twee behandelende geneeskundigen in herinnering worden gebracht, om redenen te voren ge noemd. De nieuwe collegae aanvaardden hunne betrekking in de maand December, nadat de begrenzing der genees kundige afdeelingen eenige wijziging had ondergaan zon der dat daarbij noodig was tevens het aantal zitting- lokalen te vermeerderen. Bovendien is in den loop van het jaar door toename van den administratieve!! arbeid de aanstelling van een schrijver noodig gebleken, waarbij tevens de scheiding tusschen administratief en technisch personeel de ver plegers en chauffeurs voor den Centralen post volledig doorgevoerd en de instelling van het boekhoudersehap bij den dienst verzekerd kon worden. Zoo zijn thans ónder den directeur werkzaam; drie eontroleerende geneeskundigen, acht behandelende geneeskundigen, één boekhouder 2e klasse, twee 2e klerken, één schrijver, één chef-verpleger, tevens concierge van het Centraal- bureau, zes verplegers, één chauffeur-werkmeester en drie chauffeurs, terwijl het overige personeel naar behoefte door de parti culiere instellingen beschikbaar wordt gesteld. Van het vaste personeel zijn ouder de wapenen: twee geneeskundigen, de chef-verpleger, die evenwel thans dagelijks eenige uren beschikbaar is en twee verplegers, waarvan de een sinds Maart van dit jaar zijn werkzaam heden volledig kon hervatten. Daarenboven de directeur, die na zijn overplaatsing naar de Gemeente, aan de vrien delijke bemoeienis van den heer Burgemeester te danken, zich weer een deel van den dag aan zijn dienst kon wijden, VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 715