Tr~ 14 B met het gevolg, dat de oudste controleerend geneeskundige, tevens waarnemend directeur, in de wachtdiensten kon blijven meerouleeren, zoodat een afzonderlijke voorziening in den wachtdienst tijdens de morgenuren tot dusverre vermeden kon worden. Met betrekking tot het materieel van den dienst ver dient vermelding de aanschaffing van een nieuwe ziekenauto, die aan het einde van het jaar in ge bruik werd genomen, waarna een der ambulanceauto’s van het Nederlandsche Roode Kruis wederom ter beschik king van de Vereeniging kon worden gesteld. Naar het zich laat aanzien, zal ook de tweede Roode Kruis auto binnen afzienbaren tijd een vervanging behoeven, gelet op de gebreken, die na een negenjarig meerendeels druk ge bruik ook dit voertuig gaat vertoonen. De uitgaven van den dienst hebben over het afgeloopen jaar f 143,709.13 bedragen of f 28,738.57* meer dan in 1914. Deze toename is hoofdzakelijk een gevolg: l°.van de vervan ging der onder de wapenen zijnde geneeskundigen en ver plegers, dus voor een goed deel als van tijdelijken aard te beschouwen en bij den geneeskundigen dienst daarom zoo opvallend, omdat die dienst over geen reserve beschikt en de aanstelling van vast personeel daarbij tot het strikt noodige beperkt is gehouden; 2°. vim de aanschaffing der reeds genoemde nieuwe ziekenauto; 3°. van de vervanging van nog bestaande sub sidies aan particuliere instellingen door contracten, het geen dus in werkelijkheid geen vermeerdering van uitgaven beteekent en 4". van de verhoogde werkzaamheid der wijkver- eenigingen, die men v.g.1. de hieromtrent onder hoofdstuk C: Geneeskundige Verzorging gegeven cijfers belangrijk meer zieken aan huis hebben verzorgd en ook veel meer lijders in de dagverblijven hebben verpleegd dan het jaar te voren. Neemt men hier bij evenwel in. aanmerking, dat met het grooter aantal huisbezoeken ook een aanzienlijke verhooging van de uitreiking van versterkende middelen gepaard ging, die door de Gemeente niet afzonderlijk worden vergoed, dan zal het duidelijk zijn, dat de toename dier bedragen in zooverre niets verontrustends heeft, dat deze geacht kunnen worden meer direkt het lichamelijk weerstands vermogen, meer indirekt den zin voor orde en reinheid bij de onderste lagen der bevolking gunstig beïnvloed te heb ben. Een zaak ter voorkoming van ziekten, juist in deze gevoelige tijden, van het hoogste belang, waaraan nog kan ]8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 716