15 f 45.298,46 20.951,51 4.380,— 5.095,— 1.117,— 125,15 1.451,71 1.487.93 7.725,50 2.170,23’ 510,71 8.700,38’ 14.402,50 4.653,— 222,35 690,— 550,16’ 139,15 1.356,93’ 15.921,68’ 726,26’ worden toegevoegd, dat de gevorderde bedragen er onge twijfeld toe hebben bijgedragen de noodzakelijkheid van verpleging in zieken inrichtingen te beperken. Voor een nadere specificatie der uitgaven kan het navol gende lijstje dienen: Jaarwedden directeur, geneeskundigen, ad ministratief personeel, verplegers en chauffeurs Vergoedingen wegens diensten bij verlof, ziekte en bijzondere gelegenheden Idem wegens de vervulling van nachtwacht- dienst Idem wegens het verleenen van verloskun dige hulp door vroedvrouwen Idem wegens het gebruik van twee ambu lance autos Idem wegens vestiging van hulpposten-zit- tinglokalen Idem wegens verpleging aan huis Idem wegens verpleging in dagverblijven Idem wegens vestiging van hoofdposten en poliklinieken voor specialistische hulp Administratiekosten Kleeding niet-geneeskundig personeel Onderhoud Centraal-bureau, meubilair, haarden en kachels, schoonmaak, witten, schoorsteenvegen, herstellingen en ver nieuwingen Onkosten voor verlichting, verwarming, wa ter en schoonhouden Centraal-bureau Telephoonabonnementen Aankoop en onderhoud van instrumenten, materialen en linnengoed Onderhoud van en benoodigdheden voor de twee ambulance-automobielen en den elec- trischen ziekenwagen benevens aankoop van een nieuwe auto Verzekering van den electrischen zieken wagen Kosten buitenverlichting van diverse hoofd en hulpposten Treinabonnementen geneesheeren Waschloon Aankoop van boeken enz Stroomlevering electrische ziekenwagen, ziekenvervoer luet rijtuigen van de Reini- gings- en Ontsmettingsdiensten, vergoe- ff ff ff ff ff ff ff ff VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 717