f 6.158,64 f 143.709,13 16 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. Een en ander tot een gezamenlijk bedrag van ding tijdelijk schrijver, vrachten en loonen, consumptiekosten enz II. VERSLAG VAN DE ONDERDEELEN VAN DEN DIENST. De inkomsten bedroegen f 2530.of f 585.60 meer dan in 1914. Hieronder zijn f 851.50 van de Rijksverzekeringsbank voor het verleeuen van hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet ressorteeren. Thans overgaande tot het verstrekken van gegevens no pens de onderdeden van den dienst, verdient het aanbe veling daarbij de indeeling te volgen, zooals die nader in de Verordening is aangegeven. Zoo onderscheiden we de hoofdstakken: A. Eerste geneeskundige hulp; B. Geneeskundig toezicht enC. Geneeskundige verzorging. Hieraan moet evenwel terstond worden toegevoegd, dat bij hoofdstuk A enkele verrichtingen zijn on dergebracht, die feitelijk onder C thuis behooren in zooverre die eerst bij de reorganisatie voor rekening van den dienst zijn gekomen, te weten: de zorg voor de opname van lijders voor rekening der Gemeente in zieken huizen, w.o. de verdeeling over de verschillende zieken inrichtingen en het ziekenvervoer, benevens het toezicht over de opname van als „spoedeischend” aangegeven ge vallen. Deze werkzaamheden toch worden onmiddelijk van uit het Centraalbureau of nader van uit den Centralen post geregeld en vormen dus een deel van de taak der wachtdokters en het verdere waehtdoend personeel. Voor het spoedtoezicht is dit bepaald onvermijdelijk, want werd dit evenals het toezicht voor gewone gevallen, buiten de wachtdiensten om, aan de behandelende geneeskundigen opgedragen, dan zouden hierdoor vertragingen ontstaan, die in verschillende gevallen zeker niet verantwoord zou den zijn. De taak voor de wachtdokters heeft hiermede duidelijk aan beteekenis gewonnen en het werk voor den Eerste- hulpdienst is er wezenlijk door verbreed, terwijl daaren boven de systematische doorvoering van het zoo noodige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 718