19 Onbekend. Niet nader te omschrijven273 gevallen. het 987 288 482 446 b. Postendienst. 3936 1836 Van den aard der hulpverleening geeft eindelijk navolgende staatje een overzicht: Ter plaatse al of niet in de eigen woning behan deld zonder meer Ter plaatse behandeld en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar den Centralen post en aldaar verder behandeld, c.q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar een der Hoofdposten in de Ziekenhuizen of naar het Gesticht „Oud-Roosenburg” Ten slotte bleek in 69 gevallen de getroffene bij aankomst overleden te zijn. Chirurgische gevallen 8231, waaronder Open wonden waarvan 1893 aan de bovenste ledematen. Kneuzingen en verstuikingen waarvan 1062 aan de bovenste ledematen. In de posten werd 8707 maal hulp verleend en wel in den Centralen post 4300 maal, in de verschillende Hoofd en Hulpposten, gevestigd in Ziekenhuizen en Wijkgebou- wen 4407 maal. Te zamen 8707 gevallen of 872 meer dan in 1914. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 3248 gevallen voor in de voormiddaguren, 3628 in den namiddag. 1735 in de avonduren en 96 gedurende den nacht. De hulpverleening betrof daarbij 4546 maal mannen, 1693 maal vrouwen en 2468 maal kinderen onder de twaalf jaar. De meeste gevallen deden zich voor in de maand Augus tus, n.l. 875, de minste in de maand Februari, n.l. 465. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 2294 of 301 m i n d e r dan in 1914, waarvoor wederom het doel treffend optreden der Verkeerspolitie aansprakelijk ge steld kan worden. Door bedrijfsarbeid 1626 of 543 in eer dan in het jaar te voren; hieronder 545 Rijksverzekerings- bankge vallen. Van de 8707 geholpen personen verkeerden met zeker heid 28 onder den invloed van alcoholischen drank. Voor den aard der gevallen vergelijke men den hier vol genden staat: VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 721