22 1914. niet begrepen debedden voor acuut be- Hieronder ver is Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December. 14 14 25 29 29 26 25 23 23 14 18 gemiddeld 18 bedden per dag tegen 22 in zijn sinettelijke zieken, waarvan in verband met het incon- stante in de behoefte geen regelmatige opgaven zijn strekt. Wel dient te worden opgemerkt, dat voor de verpleging van deze categorie van lijders zich bij tijden een dui delijk gebrek aan plaatsruimte heeft doen gevoelen, het geen i.c. van des te meer beteekenis is, waar hierbij de zorg voor isolatie een vooraanstaande factor vormt en de kwestie van het openbaar belang zeer in het bijzonder op den voorgrond treedt. Voorziening hierin is dan ook drin gend gewenscht, in verband waarmede de voorgenomen smettingsdiensten ter beschikking gesteld, n.l. 1547 en ge deeltelijk per ziekenauto van den dienst, n.l. 143. De inrichtingen, waarheen de overbrenging plaats vond zijn, als reeds te voren werd aangeduid: het Gemeente ziekenhuis aan den Zuidwal met het Hulp-ziekenhuis aan het Slijkeinde en de Barakken aan de Zusterstraat, het Roomsch-Katholieke Ziekenhuis aan het Westeinde, de Diaconesseninrichting, het Kinderziekenhuis en de Inrich ting voor Ooglijders aan de Laan van Meerdervoort, de Roode Kruis-kliniek aan de Jan van Nassaustraat en de Zuigelingenklinieken aan de Regentesselaan en het Oranje- plein. Bovendien deed zich in den loop van het jaar de be hoefte gevoelen om ook de verpleegruimte in andere in richtingen te benutten, zoodat de kring werd uitgebreid met de inrichting „St.-Antoniushove” te Voorburg en evenwel slechts voor enkele gevallen de Gynaecologische Kliniek te Leiden. In deze inrichtingen waren naar de dagelijks hiervoor verstrekte opgaven gemiddeld per dag 21 bedden beschik baar, met de navolgende verdeeling over de verschillende maanden: 39 31 43 44 53 54 *51 53 61 42 32 r> r> n n n n ■n n n n D n n v> n r> n jt n n Yl Y) Y) n n 1 8^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 724