23 3. r» bouw van paviljoens in de Westduinen en als tijdelijke maatregel het vrijmaken der paviljoens aan de Zuster straat in hooge mate toejuiching verdienen. n n n ■n n w 7) n y> n v n n n 163 167 119 124 132 114 144 56 68 61 63 53 63 51 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8^ Toezicht over de ziekenhuisopname in spoedeischende gevallen. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de wachtdokters voor het verleenen van eerste hulp, waaraan alle geneeskundi gen van den dienst om beurten deelnemen. Een maatregel, die in de gevallen van werkelijken spoed zoowel voor de lijders als voor de huisdokters voordeel oplevert, aangezien het toezicht hier samenvalt met het brengen van snelle hulp, onmiddellijk ter plaatse gebracht. Voor het overige wordt met het toezicht tweeërlei beoogd. In de eerste plaats om uit te maken of de opname inderdaad noodzakelijk is en dan verder, of de opname niet evengoed tot een later tijdstip verschoven kan worden, wanneer eerst het Bur gerlijk Armbestuur omtrent de kwestie van onvermogen uitspraak heeft gedaan. Het hier bedoelde toezicht is gevoerd over 1705 gevallen of 721 meer dan in 1914, hetgeen vooral hieraan moet wor den toegeschreven het werd te voren reeds aangeduid dat opnamen direkt door den directeur van het Gemeente ziekenhuis in het afgeloopen jaar zoo goed als niet meer voorkwamen. Dit aantal gevallen vertegenwoordigt ruim 37% van het totaal aantal van 4571, waarin men vergelijke de verdere opgaven onder hoofdstuk C., pag. 36 door de geneeskundigen van den dienst wachtdokters en behan delende geneeskundigen te zamen het toezicht werd toegepast. Van de 1705 gedane spoedaanvragen werden er 48 ge weigerd als zijnde ten eenen male ongemotiveerd, terwijl in 32 gevallen inderdaad geen enkel bezwaar bestond om met de opname te wachten, totdat het B. A. omtrent de eventueele vergoeding van verpleegkosten zou hebben beslist. De bezoeken zijn als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 154 spoedonderzoeken tegen 23 in 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 725