I 18A 24 uren B. Geneeskundig toezicht. October. November. December Te zamen Het geneeskundig toezicht vormt de hoofdtaak voor de controleerende geneeskundigen, een taak, die, behalve het toezicht op de ambtenaren, beambten en werklieden in Gemeentedienst, het onderzoek omvat van personen, door de Politie als maatschappelijk ongeschikten aangewezen, benevens de officieele doodschouw volgens art. 4 der Be grafeniswet. Een en ander geneeskundige arbeid, die meer zuiver tot het instellen van een onderzoek beperkt blijft en die des wege aan deze categorie van ambtenaren werd opgedragen. In aansluiting hieraan doet zich vanzelf de vraag voor, of het dan ook niet in de reilen had gelegen om het toezicht over de opname voor rekening der Gemeente in zieken inrichtingen, voor zoover niet spoedshalve van uit den Centralen post geregeld, aan de controleerende genees- heeren toe te vertrouwen. Evenwel heeft de overweging, dat bjj weigering der opname niet zelden de gronden aan wezig zijn om de aandacht der Wijkvereeniging voor het geval te vragen, er toe geleid om voor dit toezicht bij uit zondering de behandelende geneeskundigen in den arm te nemen, waar juist deze titularissen de ambtenaren zijn, die 62 in 1914. 190 Het aantal spoedonderzoeken is in vergelijking met het totaal aantal gevallen nog altijd te groot en het valt te betreuren, dat vele fondsgeneesheereu ondanks de weten schap, hun door een rondschrijven van bet Burgerlijk Arm bestuur bijgebracht, dat na het inzenden van hun verzoek om opname door de behandelende geneeskundigen binnen 24 uren wordt onderzocht toch nog zoovele gevallen onnoodig als zeer dringend kwalificeeren, waarvan de Eerste-hulpdienst den last ondervindt. Alles te zamen genomen bedraagt het aantal door de waehtdokters behandelde gevallen, zoo voor spoedonder- zoek als voor eerste hulp binnen en buiten den Centralen post van den dienst: 8337 tegen 8039 in 1914, da. gemiddeld 23 gevallen per dag. September 156 spoedonderzoeken tegen 158 150 151 124 143 1705 spoedonderzoeken tegen 984 in 1914. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. T>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 726