r 25 en 2 Totaal 687 568 119 4 18 48 4 19 4 10 101 16 82 11 49 12 42 4 68 100 3 5 47 3 25 149 20 101 15 59 12 48 4 72 118 3 5 51 3 27 I Politie Brandweer Gasfabrieken Reiniging Telephoon Electrisch bedrijf Gemeente werken Gemeente plantsoenen Secretarie Onderwijs Bank van Leening. Geneeskundige dienst Gemeente Ziekenhuis Slachthuis Waterleiding met de w-ijkinstellingen in doorloopend contact verkeeren en dus het best in staat zullen zijn om te beoordeelen, hoever zij met hun raadgevingen in zake hulp aan m i li ver ni ogenden kunnen gaan. Bovendien is ook daarom dit toezicht het best aan de behandelende collegae toevertrouwd, omdat de beoordeeling van het aangegeven geval geheel samenvalt met de be antwoording van de vraag: „gesteld, dat deze patiënt mijn patiënt ware, zou ik dan de vrijheid kunnen vinden hem of haar naar een ziekenhuis te verwijzen”, een vraag, die uit den aard der zaak het best door behandelende genees- heeren beantwoord kan worden. Zoo is dan de taak voor de controleerende geneeskun digen buiten en behalve hun aandeel in de wachtdiensten tot eerstgenoemde verrichtingen beperkt, welke taak overigens, zooals in het algemeen verslag nader werd aan geduid, voor zoover het toezicht op de ambtenaren, be ambten en werklieden in Gemeentedienst betreft, meer dan ooit dé nauwgezetheid en waakzaamheid der betrok ken geneesheeren op de proef stelt. 1. Toezicht op de ambtenaren, beambten werklieden in Gemeentedienst. a. Keuring b ij aanstelling. Gekeurd werden 687 personen voor verschillende takken van dienst tegen 842 in 1914 Hiervan werden ge schikt bevonden 568 en ongeschikt verklaard 119, naar de navolgende indeeling: TAK VAN DIENST. 6 4 On geschikt. Voor gedragen. I Geschikt. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 727