I I I Totaal 119 b. Ziektetöezicht. 26 29 1 3 19 17 1 1 1 7 23 7 8 1 Het percentgetal der ongeschikt verklaarden bedroeg 21 tegen 21,25 in 1914. De reden tot ongeschiktverklaring betrof de navolgende aandoeningen: Tuberculeuse en andere longaandoeningen Ingewandsbreuk Hartgebreken Aderuitzettingen Ziekten der nieren en urinewegen Zenuwstoornissen Verkromming van de wervelkolom Binnenwaartsche stand der knieën Misvormde voeten Onvoldoende lichaamsontwikkeling Oogafwijkingen Onvoldoende kleurenonderscheidingsvermogen Ooraandoeningen Darmziekten I Dit toezicht is ook in het afgeloopen jaar op dezelfde wjjze gevoerd als in vorige jaren. Onderzoek zoo spoedig mogelijk, nadat het bericht van de ziekmelding, veelal voorloopig reeds per spreekdraad den dienst heeft bereikt en voorts ten minste éénmaal per week herhaald. Hervat ting van het werk niet eerder, dan nadat hiertoe een schriftelijke verklaring door den eontroleerenden genees kundige is afgegeven. De beslissing zoo gevormd, dat in geval van vrijstelling van dienst vrijstelling van juist datgene wordt verleend, dat in verband met den aard en de mate van de ziekte of het ongeval noodig is te achten. Een en ander met het doel: de zorgvuldig uitge wogen hoeveelheid arbeid als geestelijke en lichamelijke genezingsf actor zooveel mogelijk te benutten en den ledig gang als genezingvertragend moment naar evenredigheid te beperken, al naar de verschillende takken van dienst dit zonder schade voor hun arbeidsregeling verdragen kunnen. Gemeld werden door de gezamenlijke takken van dienst met uitzondering van het onderwijs, dat voor de toepas sing nog altijd op de nieuwe verlofsregeling wacht, 3396 gevallen of 363 meer dan in 1914. Een vermeerdering, die 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 728