Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 27 de verschillende Totaal 3396 gevallen tegen 3033 in 1914. n n n n n n n s n n n n n r> n VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18 Gerangschikt naar de takken van dienst komt men tot de volgende indeeling: 418 gevallen tegen 354 355 235 244 206 194 195 265 297 333 300 474 in 1914. 255 293 243 227 208 211 191 135 220 257 269 nu wel niet zoo heel groot is te noemen, maar die toch tot bijzondere waakzaamheid aanspoort, in zooverre de toe name van het aantal personen in Gemeentedienst daar tegenover in het afgeloopen jaar niet noemenswaard mag heeten. Het is waar: er zijn in 1915 nog al wat influenzagevallen geweest, ongeveer tweehonderd meer dan het jaar te voren, maar het gevoel, dat in het algemeen zich een meerdere neiging tot ziekmelding voor lichte ongesteldheden ont wikkelt, laat zich niet weg redeneeren, in verband waar mede het vraagstuk: „hoe het toezicht weer volledig in één hand te krijgen” nog niets aan beteekenis verloren heeft. Des te minder, naarmate ook het aantal ziektedagen in verhouding tot het aantal arbeidsdagen, zooal niet bij alle, dan toch bij meerdere takken van dienst weer is toege nomen, nadat reeds het jaar te voren een verhooging van het percentgetal was vastgesteld. Dit is met name het geval bij de Politie, de Gasfabrie ken, de Reiniging en de Telephoon, die een verhooging van resp. 0,67, 0,71, 1,19 en 0,33 percent doen zien. Caveant consul es.en moge vooral niet getornd worden aan bepalingen, die, zooals het niet uitkeeren van zieken geld over den eersten dag, hun beteekenis hoofdzakelijk aan de voorbehoedende werking ontleenen. De 3396 gevallen zijn als volgt over maanden verdeeld:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 729