29 - d. Werkzaamheden der Geneeskundige Commissie. de bemoeienissen van den dienst onttrokken bleef, betrof deze keuring alleen personen, die nog geen tien jaar in Gemeentedienst zijn en niet voor een toekenning van ver hoogd pensioen wegens in en door den dienst ontstane ziekten of gebreken in aanmerking komen. Het aantal uitnoodigingen bedroeg 14. Ongeschikt ver klaard werden 7 personen, terwijl in de overige 7 gevallen geen voldoende termen aanwezig waren om tot ongeschikt- verklaring te besluiten. Van de ongeschiktverklaarden behoorden 3 tot het Elee- trisch bedrijf. De 4 overigen waren van de Gasfabriek, de Duinwaterleiding, de Reiniging en het Onderwijs. Deze Commissie voor hooger beroep heeft onder voor zitterschap van den Directeur in 5 gevallen uitspraak ge daan en wel één maal in geval van beroep, door belang hebbende bij B. en W. ingesteld tegen de uitspraak van den eontroleerenden geneeskundige ter zake van de al of niet ges/liiktheid voor verdere dienstvervulling en vier malen in bijzondere gevallen op last van B. en W. als gfevolg van beroep tegen de uitspraak van den eontroleerenden genees kundige, strekkende tot ongeschikt verklaring voor een aanstelling in Gemeentedienst. In het ééne geval was de Commissie samengesteld volgens de nieuwe daaromtrent in den loop van het jaar getroffen bepalingen, waarbij de plaatsen der twee eontroleerende geneeskundigen werden ingenomen door een der behande lende geneeskundigen van den dienst, daartoe aangewezen door B. en W. en een geneesheer, door belanghebbende aan gewezen. De uitspraak der Commissie was in dit geval overeen komstig die van den eontroleerenden geneeskundige. Voor de vier overige gevallen meende de Commissie in twee gevallen te moeten afwijken van de in eerste instantie gedane uitspraak. 2. Toezicht op maatschappelijk ongeschikten. Voor dit toezicht bereikten 64 uitnoodigingen den dienst of 37 meer dan in 1914, hoofdzakelijk afkomstig van de Politie. Veelal ten behoeve van personen, die door hun vreemd optreden aanstoot hadden gegeven en dan in het belang der openbare orde naar een politiebureau waren overgebracht. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8'^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 731