31 1. Geneeskundige behandeling. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal den dag leggen, in zooverre allen diep de maatschappelijke beteekenis beseffen, die aan den geneeskundigen arbeid, met name onder de arme bevolking eener groote gemeente, onverbrekelijk vastzit. Een arbeid, in hooge mate belangwekkend, niet het minst door de bonte mengeling van ziekelijke gesteldheden, die dag in dag uit de opmerkzaamheid van den onderzoeker treffen. Een arbeid, aldoor maar uitdijend de kennis der maatschappelijke golvingen, zooals die, afwijkend van den norm, zich aan den waarnemer voordoen. Een arbeid, hou dende de waarborgen eener volledige verzorging, om niet verschaft, mits en dat is de eenige eisch daartegenover gesteld patiƫnt en omgeving zich van goeden wil toonen nauwkeurig de voorschriften te volgen, die door den ge neesheer, al zorgende en verzorgende, in het belang der openbare gezondheid worden gegeven. 6287 consulten 6672 7457 6066 6101 6538 6908 6369 6578 6929 7070 7609 Zooals reeds eerder werd opgemerkt is de hoeveelheid werk ten behoeve van de onvermogende lijders duidelijk toegenomen, al valt dan ook in den laatsten tijd een meer dere vastheid in den toestand waar te nemen. Deze toename uit zich het sterkst in het aantal consul ten tijdens de spreekuren der geneeskundigen in de zitting- lokalen, dat van 58511 in 1914 tot 80584 in het afgeloopen jaar is gestegen, aldus een toename van 22033 consulten. Dit aantal, een gemiddelde per dag van 221 consulten vertegenwoordigende, is als volgt over de verschillende maanden verdeeld: tegen 3231 in 1914. 4482 5015 4352 4138 4599 5017 4521 5213 6201 6093 5639 80584 consulten tegen 58551 in 1914. a. Behandeling van armlastigen. H n n n VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 733