18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 26644 bezoeken tegen 23270 in 1914. 1 1826 in 1914. 1805 2132 1962 2181 2009 1853 1588 1668 1911 2055 2280 5 32 J, H 1» Januari Februari Maart April Mei October November December Totaal 3126 in 3105 3434 3264 3487 tegen J» 1914. H n 5600 bezoeken 4827 4238 4538 4816 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September. 2223 2472 2376 Een min of meer gelijkmatige verdeeling naar men ziet en voor de zomermaanden slechts onduidelijk van de win termaanden verschillend. Een verklaring hiervoor is te vinden in de om standigheid, dat de ouders er in het betere jaar getijde gemakkelijker toe komen zich met hun zieke kinderen aan de zittinglokalen te vervoegen, waarmede het hier volgende maandoverzicht van het aantal huisbezoeken in overeenstemming is. Dit aantal bedroeg in 1915 26644 bezoeken tegen 23270 in 1914 of een vermeerdering van 3374, waarbij de bezoeken in de verschillende gestichten niet zijn meegeteld. Verdeeld over de maanden van het jaar verhouden de huisbezoeken der geneeskundigen zich als volgt: In aansluiting aan deze bezoeken zijn door de wijkzusters der verschillende, afdeelingen op uitnoodiging van den dienst 3481 personen in verpleging genomen of 1573 meer dan in 1914, te wier behoeve niet minder dan 62871 huisbe zoeken of 23352 meer dan het jaar te voren werden afge legd, als een duidelijke aanwijzing, hoe krachtig zich het contact tusschen de zusters en de gezinnen, in gestage samenwerking met de geneeskundigen van den dienst in het afgeloopen jaar ontwikkeld heeft. Deze huisbezoeken der wijkzusters zijn aldus over de maanden van het jaar verdeeld, dat afgelegd werden in: 2731 bezoeken tegen 2564 2606 2334 1955 1909 1795 1672 1957

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 734