18A 33 4503 Juni Juli 3322 in 1914. 3185 2949 3046 3324 3499 3778 6145 6408 6595 62871 bezoeken tegen 39519 in 1914. Dat de zusters bij die bezoeken niet met ledige handen kwamen, doch door het verstrekken van versterkende mid delen de genezingskansen in ruime mate hebben bevorderd, moge blijken uit de volgende daaromtrent verkregen opgaven. Verstrekt werden aan de in geneeskundigen onderstand genomen zieken: Melk: 75455'/» liters tegen 39970'/» in 1914. Eieren: 12934 stuks tegen 10202 in 1914. Ziekenvoedsel: 6584 porties tegen 5117 in 1914. Inderdaad sprekende cijfers, die zonder meer duidelijk maken, hoe de vereenigingen kosten noch moeite sparen om de huiselijke ziekenverpleging te helpen bevorderen en misstanden uit den weg te ruimen, die het optreden van ziekten in de hand werken. Dit uitnemende werk der huiselijke verpleging wordt verder aangevuld door de verpleging in dagverblijven, ge vestigd in de gebouwen der wijkvereenigingen, in de zomermaanden uitgebreid tot de verpleging buiten, aan het strand, op de terrassen, in de tuinen. Zoo werden in het afgeloopen jaar volgens het contract met de Gemeente in dagverpleging genomen 221 personen of 80 meer dan het jaar te voren en deze daar behandeld, gevoed en versterkt gedurende 9305 dagen of 3978 meer dan in 1914. Behandeld, gevoed en versterkt en dit met waarlijk uit- nemenden uitslag, hetgeen alleen reeds hieruit valt af te leiden, dat bij die verzorging, die uitsluitend tot de dag- uren beperkt blijft, het lichaamsgewicht der gezamenlijke verpleegden in het gemiddelde met 1,4 K.G. is toegenomen. Naast de geneeskundige verzorging van onvermogende patiënten in hun woning behoort ook tot de taak van den dienst de behandeling van lijders in eenige gestichten, te weten het Bestedelingenhuis en het Doorgangshuis aan het Westeinde, het Boomsch-Katholieke Weeshuis en -Oude- liedengesticht aan de Warmoezierstraat en de Bleekerslaan en de Israëlitische Wees- en Oudeliedengestichten aan de 5525 bezoeken tegen 4566 Augustus September 5110 October November. December Totaal VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. y> n H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 735