34 Heelkunde Verloskunde en Vrouwenziekten Oogheelkunde. Oor-, Neus: en Keelziekten Huid- en Gesluehtsziekten Zenuw- cp Zielsziekten Orthopaedic Maag- en Ingewandziekten Kinder- en Zuigelingenziekten Tand- en Moridziekten Totaal 9 •Ml 219 St.-Jacobstraat en de Raamstraat. Hei aantal consultën en zaalbezoekëu aldaar bedroeg 3428 of 375 meer dan in 1914. Het aantal uitnoodigingen aan de specialisten, Zoo voor het houden van consult als ter overname van de be handeling. bedroeg 1657 of 1125 meer dan in 1914. Hieronder bevinden zich een aantal ten behoeve van personeel der Politie, van de Brandweer en van den Havendienst, die nog recht öp vrije behandeling van Gemeentewege kunnen doen gelden. Deze uitnoodigingen werden overeenkomstig de verlan gens der patiënten 666 maai aan de specialisten van het Gemeenie-ziekeuhuis en 991 maal aan die der Particuliere instellingen gedaan. De gevallen zijn nader als volgt verdeeld, dat verwezen werden naar de specialisten voor: 1£2 patiënten tegen lis in 1914. 75 60 44 22 49 8 1657 patiënten tegen 532 in 1914. Behalve de hulp door de bovenbedoelde specialisten zijn nog 255 bacteriologische onderzoeken ingestéld tegen 117 in 1914 door den Patholoog-anatoom-bacterioloog van het Gemeente ziekenhuis, terwijl de Gemeente-apotheker niet minder dan 468 meer tijdroovende chemische onderzoeken voor zijn rekening heeft genomen tegen 269 in het jaar te voren. Wat aangaat den arbeid der vroedvrouwen, zoo hebben deze voor 994 verlossingen tegen 630 in 1914 den dienst bijstand verleend. Deze gevallen werden, voor zoover niet spoedshalve via den Centralen post verzorgd, te voren door de behandelende geneeskundigen onderzocht en dan alle gevallen na afloop der bevalling wederom gecontroleerd, zoo noodig van de verloskundigen in behandeling overgenomen, waardoor tevens het zoo gewenschte contact met de vroedvrouwen vanzelf werd bevorderd. Dat ook dit contact voor de zuige lingenzorg wel iets te beteekenen heeft, behoeft geen be toog. Aan de voorschriften der overeenkomst is door de IJ J! J! J> 1 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 201 166 5Ö 108 J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 736