35 45, 37, 38, 40, 34, 35, 49, 65, 86, 69, 94, 7 4 6 5 4 5 5. 4 5 4 5 verloskundigen regelmatig voldaan; de verhouding met de geneesheeren heeft dan ook niets te wenschen overgelaten. De gevallen zijn als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Januari 116 verlossingen, w.o. 10 spoedgevallen tegen Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 38,resp. 9 in 1914 3„ 5„ 6„ 5„ 2„ 4„ 6„ 6„ 3 8„ 10 78 76 82 79 81 80 98 57 93 62 92 Totaal 994 verlossingen, w.o. 63 spoedgevallen tegen 630, resp. 67 in 1914 Daarenboven werd nog in 24 spoedgevallen de verlossing door de geneeskundigen van den dienst zelf verricht of patiënte ter verdere verzorging naar een der ziekenhuizen overgebracht tegen 7 in 1914. Resumeerende komt men dus in zake de geneeskundige verzorging der onvennogenden buiten de ziekenhuizen tot een toename van de hoeveelheid werk naar alle kanten. Ongetwijfeld zijn nu hieraan de tijdsomstandigheden niet vreemd. Maar ten andere wijst dit op een toenemende neiging der bevolking om bij den dienst in onderstand te komen, al valt ook in den laatsten tijd een meerdere vast heid in den toestand waar te nemen. Van beteekenis is daarbij de bij alle behandelende ge neeskundigen gevestigde overtuiging, dat op enkele uit zonderingen na, waaromtrent met het Burgerlijk Armbe stuur nader van gedachten werd gewisseld, de patiënten inderdaad tot een categorie van menschen belmoren, die niet in staat zijn zich de verzorging uit eigen middelen te verzekeren. Deze overtuiging toch houdt de geruststellende gedachte in, dat de remmen op misbruik, zooal niet geheel, dan toch in allen gevalle voldoende verzekerd zijn. b. Behandeling van personen in Ge meentedienst. Een onderdeel der taak voor de behandelende genees kundigen, voorbestemd om binnen afzienbaren tijd te verdwijnen, aangezien het recht op vrije geneeskundige jj n w n 11 11 11 ii it ii ii ii ii ii ii ii ii ii VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 737