1 I I i I If II 36 behandeling aan Gemeentepersoneel sinds 1913 niet meer wordt toegekend. Geheel in overeenstemming met den in houd der conclusies in den aanvang van dit Verslag weer gegeven: „geen verzorgingen in eigen beheer, wier voor ziening zonder bezwaar voor de gemeenschap even goed buiten eigen beheer kan worden gelaten”. Aan de nog rechthebbende ambtenaren en beambten, die behooren tot de Politie, de Brandweer en den Havendienst en waarvan verscheidene tevens bij een ziekenfonds zijn aangesloten, werden 2109 consulten verstrekt tegen 2133 in 1914, terw'ijl voor de behandeling aan huis 508 bezoeken zijn afgelegd tegen 517 in het jaar te voren. van schoolkinderen, ziekte van besmette- c. Behandeling lijdende aan lijken aard. Eveneens een taak, waarbij het aanvullend karakter der gemeentelijke hulp duidelijk naar voren treedt, w’ant de be handeling van schoolkinderen komt alleen dan voor reke ning van den dienst, als er gevaar van overdraging der ziekte bestaat en de hulp niet op andere wijze voldoende verzekerd is. In het geheel werden 123 kinderen door den Schoolartsen dienst naar de behandelende geneeskundigen verwezen tegen 83 in 1914. 2. Toezicht over de ziekenhuisopname in gewone niet-spoedeischende gevallen. Naast de vervulling van den wachtdienst in den Centralen post in de namiddaguren vormt dit toezicht de belangrijke neventaak voor de behandelende geneeskundigen. Een taak, die ook in het afgeloopen jaar systematisch ten uitvoer is gelegd voor de toepassing van het beginsel, dat in zake de geneeskundige verzorging als juist dient erkend: „geen verpleging buiten de eigen woning, tenzij daartoe duidelijk de gronden aanwezig zijn.” Voor de nadere uitvoering mag er nog eens op gewezen worden, dat in gevallen van twijfel de geneeskundigen regelmatig de hulp van den specialist inroepen, wiens be slissing dan den doorslag geeft. Daarenboven en het is goed dit met nadruk te vermelden wordt voor de toe passing van het toezicht niet over één nacht ijs gegaan, in zooverre verschillende gevallen meermalen onderzocht worden voordat het tot een beslissing komt. Te betreuren blijft, dat de huisdokters de aanvragen tot opname zoo zelden van een behoorlijke toelichting vergezeld doen gaan. 18'^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 738