37 kunnen beantwoorden. 3. Het aantal gevallen, dat met voorkennis van het Burgerlijk Armbestuur in het afgeloopen jaar in onder zoek kwam, bedroeg 2866 tegen 2499 in 1914. Hiervan werden 422 gevallen geweigerd als komende wezenlijk niet voor ziekenhuisverpleging in aanmerking. In 2444 gevallen werd dus tot de opname besloten of te zamen met die, welke spoedshalve door de Eerste geneeskundige hulp werden behandeld, 4069 gevallen, waarvan de beslissing overeenkomstig de aanvrage kon uitvallen. De opname der gezamenlijke gevallen geschiedde: 615 maal op grond van het besmettelijk karakter der aan doening tegen 162 gevallen in 1914. 2212 maal op grond van de omstandigheid, dat een bij zondere behandeling of verpleging, c.q. observatie noodig was, die slechts in een inrichting kan worden gegeven, tegen 1821 in 1914 en 1242 maal op grond van slechte woontoestanden tegen 932 in 1914. Voor de beoordeeling van deze cijfers mag niet uit het oog worden verloren, dat naar reeds bij het toezicht over de z.g. spoedgevallen werd aangeduid, in tegenstelling met het jaar te voren, toen nog verschillende gevallen direkt in de ziekenhuizen werden opgenomen, in het afgeloopen jaar nagenoeg alle voor rekening der Gemeente verpleegden opgenomen zijn via den geneeskundigen dienst, zoodat ook in dit opzicht de dienst wezenlijk beter aan zijn doel heeft VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST; 1 8^ Toezicht over den duur der verpleging in zi eken inrich t ingen Dit nu kan niet of nog niet, althans over het afge loopen jaar, gezegd worden van het laatste deel der taak, zooals die aan de behandelende geneeskundigen is opge dragen, te weten het voortgezette toezicht ter bepaling van den duur der verpleging nadat de opname is geschied, welke taak voortvloeit uit de bepalingen der met de particu liere ziekeninrichtingen gesloten overeenkomsten. De te groote hoeveelheid ander werk, dat meer dringend voorzie ning behoefde, was oorzaak, dat ook in 1915 dit toezicht nog niet tot zijn recht kon komen. Evenwel heeft de uitbreiding met twee behandelende geneeskundigen hierin de gewenschte verbetering gebracht, zoodat thans vanaf den aanvang van dit jaar het ver bi ij f t o e z i c h t op dezelfde systematische wijze wordt uitgevoerd als het op namet o ezich t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 739