39 EENIGE VOORBEELDEN VAN MAATSCHAPPELIJK GENEESKUNDIG WERK. Ter nadere verduidelijking van het op pag. 10 en 11 be sprokene mogen als aanvulling op dit verslag, in overeen stemming met het vorige, nog eenige gevallen geschetst worden, waaruit de maatschappelijke kant van den genees kundigen arbeid onder de on- en minvermogenden meer in het bijzonder naar voren treedt. Het spreekt vanzelf, dat daartoe hier en daar slechts een greep is gedaan. Intusschen mag de hoop worden gevoed, dat de bedoeling niet zal worden misverstaan. Bij den Geneeskundigen dienst heerscht nu eenmaal een sterk geloof, dat door de verzorging der zieken veel tot de opheffing uit de armlastigheid kan worden bijgedragen en al doende veel nuttig werk, ook in het algemeen belang, kan worden verricht. Dat geloof heeft er behoefte aan zich te uiten. Des te meer, naarmate de medewerking van velen bij dit maatschappelijk werk van het hoogste belang is te achten. Vandaar de beknopte wedergave van eenige gevallen. Immers voorbeelden trekken Geval 1. Een dokter vraagt ziekenhuisopname voor een zwakzin nigen man, die voortdurend met zijn wederhelft in onmin leeft. De man is al tijden niet uit z’n bed te krijgen, ziet er oud voor zijn jaren uit, doch vertoont overigens geen gebreken. Wel verkeert hij in een verregaanden staat van vervuiling; het wemelt op hem van ongedierte. Zijn groezelig lijf- en beddegoed is van onder tot boven doorspikkeld van kleine bloedvlekken, afkomstig van menigvuldige krabwonden. In het vertrek heerscht een ondragelijke lucht. De wederhelft trekt zich van den man eenvoudig niets aan, reinigt hem nooit en wil van hem af. Een geval voor het ziekenhuis is het niet en al evenmin zijn er voldoende termen voor gestichtsverpleging aanwezig. Zoo wordt de man na eenig over en weer praten met een TOEVOEGSEL. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 741