Geval 3. In destraat leeft een zwakzinnig schepsel zwak zinnigheid heeft heel wat ellende op haar geweten met twee kinderen van 6 en 9 jaar in totaal verwaarloosden toestand. De moeder blijft heele dagen op bed en de kinderen loopen half naakt rond, met weinig of geen eten, tenzij de buren iets brengen. Slappe, bleeke stumpers. De vrouw wordt in verband met een mogelijk hersenlyden rijtuig van den Ontsmettingsdienst naar de Toevlucht Steyn- laan gebracht en aldaar gebaad, ontluisd en van eenig ondergoed voorzien. Onderwijl worden kamer met inhoud en kleeren ontsmet. De patient is daarna in zyn woning geregeld door een van de wijkzusters verzorgd, die ook de noodige aanvulling van lijf- en beddegoed wist te bewerken. Zoo maar zonder veel redeneeren, evenals ook de onvrien delijke ega, klaarblijkelijk van den weeromstuit, stil aan tot beter inzicht is gekomen, zoodat sindsdien de verhoudingen duidelijk verbeterd zijn. Een gelukkige greep, wantin dit bedenkelijk gezin waren reeds geruimen tijd een paar kinderen ter opvoeding ondergebracht! Geval 2. Een flinke oppassende vrouw breekt haar been en wordt in het ziekenhuis opgenomen. Ze heeft het er goed, maar .kan er niet wennen” en wordt op verzoek ontslagen. Begrijpelijk, want de echtvriend, een jammerlijk heerschap, die geheel op de verdiensten zijner vrouw teert, heeft de gelegenheid benut om alle kleeren en een deel van het beddegoed te verkoopen. De behandelende geneeskundige, die het geval overneemt, haakt de Particuliere armenzorg aan, praat ook eens met het Burgerlijk armbestuur, slaagt met eenigen onderstand, masseert onderwijl er vaardig op los en vergeet daarbij niet ook den heer des huizes te bewerken. Zoo is de vrouw betrekkelijk spoedig weer op de been o uitnemende prikkel van den wil om te genezen! en in zoover hersteld, dat ze langzaam aan weer uit werken kan gaan. Maar ook den man schijnt de behandeling wel goed gedaan te hebben. Tenminste hij gaat er tegenwoordtg op uit om werk te zoeken, wat volgens de vrouw in lang niet gebeurd is. 40 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 742