42 Geval 6. Een ietwat bleeke dienstbode wordt geplaagd door een hardnekkige hoest. Die hoest is zoo opvallend, dat, hoewel ze er niet by opgeeft, men haar overal wegstuurt en ze er ten laatste den moed bij verliest. Bacillenvrees een maatschappelijk euvel! Het meisje komt haar familie tot last en krygt zoo recht op verzorging van gemeentewege. De behandelende geneeskundige kan geen afwijkingen in de longen ontdekken, neemt ook by herhaald onderzoek geen temperatuurverhooging waar en komt tot de conclusie hysterische hoest. Nu wordt het meisje in dagverpleging genomen en in een afzonderlijk vertrek van het wykgebouw ter ruste gelegd, evenwel zoo, dat ze het volle uitzicht heeft op een aller aardigste groep kinderen, die op het terras buiten onder de hoede van een zuster worden verpleegd. Haar wordt beloofd, dat, zoodra ze minder hoest, haar ligstoel op het terras tusschen de kinders in komt te staan. Reeds na verblijf van een week kan de belofte worden ingelost, terwijl veertien dagen later de hoest geheel ver dwenen is en tot op heden ook weg mocht blyven. Het meisje is nu weer in betrekking en daarmede arm lastig af, maar dokter en zuster vergeten dat doet ze niet licht. Geval 7. Nog een dankbaar geval, waarby echter meer hulp werd gevorderd. In een gezin lijden de moeder en een zoon van 18 jaar aan tuberculose, terwijl nog vier jonge kinderen er eveneens slapjes aan toe zyn. De man, door tegenspoed gedrukt en erg zenuwachtig ge worden, raakt achterop en daarmede buiten staat in de behoef ten te voorzien. Toch blyft het een knap en oppassend gezin. De jongen wordt in het ziekenhuis ter verpleging genomen, de vier kinderen komen in dagverpleging in het wykgebouw en de vrouw, die ondanks alles voor den man een groote steun blijkt te zijn, wordt in de eigen w’oning verpleegd met de hulp van een wijkzuster en van de Vereeniging Hulp in Huishouden, die een werkster ter beschikking stelt, een en ander onder verstrekking van de noodige versterkende middelen. Een gelukkige samenloop van omstandigheden. Want de zoon is thans zoover hersteld, dat hy weer kan werken en in eigen onderhoud voorzien. Twee van de vier kinderen maken het heel gped, zoodat de een in een dienstje kon i 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 744