44 Dr. G. W. Boland. I. voor de noodige stoffeering zorgen. Alle voorwaarden aan wezig om van succes verzekerd te kunnen zyn. De dokter heeft juist gezien. Want als hü na een kwartiertje wasschen en borstelen het huisje verlaat, gaat hij heen met dit loon op zyn werk. Het smerige tafelkleed is door het moedertje eigenhandig in een emmer met zeepsop gestopt. Buurvrouw X heeft de vettige tafel gereinigd, waarop door den verpleger bij wijze van dekservet een schoone handdoek is gespreid. Buurvrouw Y heeft het brood op een schoon bord gelegd en de boter een plaats op een schoteltje gegeven. Buurvrouw Z heeft onder wal de kopjes schoongemaakt en toegezegd het oude vrouwtje met de wasch te zullen helpen. En ten laatste heeft de gewezen patient plechtig beloofd zijn tabaksspeeksel voor taan niet meer op den vloer, maar in een bak met zand te zullen deponeeren. Kleinigheden! Laten we het eerder grootigheden noemen. Want wie zal van dergelijke maatregelen, toegepast op het juiste oogenblik, dat inzonderlijk de geneesheer zoo gemakkelyk kan waarnemen, het nut ook maar durven ont kennen. al is h(j nog zoo sceptisch aangelegd? En wie ook zal willen afdingen op de beteekenis van zulk werk voor het behoud van een goeden algemeenen gezond heidstoestand Er valt wezenlijk ook zonder dat het geld kost nog zoo veel te bereiken. Mits men slechts eenvoudig blijft en natuurlijk van doen, oor en oog geopend heeft, zorgzaam is te allen tijd, zich niet laat ontmoedigen, ook dan niet, wanneer alle gevoel - voor deze dingen afwezig schijnt. Mits men slechts geduld heeft, wetende dit eene, dat waar achtige belangstelling, juist in tijden van ziekte betoond, op den duur ook de onverschilligen ontvankelijk maakt. Immers die gelooven haasten niet! 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 746