By lage 19 VERSLAG van de Gemeente-apotheek. Ingevolge Art. 8 van de Verordening op de Gemeente- apotheek heb ik de eer UEd.achtbaren verslag uit te bren gen over het dienstjaar 1915. Aan het College van Inspectores werd op zijn verzoek ter Raadsvergadering van 19 April 1915 eervol ontslag ver leend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hen aan de Gemeente- en de Gemeente- apotheek bewezen. Bij Raadsbesluit van 26 Juli werd de Commissie uit den Raad voor de zaken, betreffende de openbare gezondheid en het Gemeente-ziekenhuis, ook aangewezen als Commissie van Bijstand voor het beheer der apotheek. De verandering in het toezicht op de apotheek en de aan passing aan gewijzigde toestanden in de Gemeentelijke ge neeskundige verzorging maakte een ingrijpende wijziging in de Verordening op de Gemeente-apotheek noodig; in de Raadsvergadering van 26 Juli werd daarom een nieuwe verordening vastgesteld. De nieuwe verordening heeft in de praktijk geen aanlei ding tot moeilijkheden gegeven; eenige malen moesten ge neeskundigen herinnerd worden aan het verbod, om specia lit├ęs of geheimmiddelen voor te schrijven; gewoonlijk werden dan, na onderling overleg, de eigenbereide prae- paraten verzocht. In het personeel kwam geen verandering; het bestaat uit een apotheker, zes adsistenten, waarvan een de eerstaan wezende is, en drie knechts. Het gebouw verkeert in goeden staat van onderhoud; verschillende lokalen ziju echter veel te klein geworden door de uitbreiding, welke de dienst elk jaar ondergaat. De inrichting van een apotheek bij het 2e Gemeente-zieken huis in de Westduinen zal in de naaste toekomst een goed georganiseer den pharmaceutischen dienst der Gemeente moeten verzekeren. Met het oog op gebrek aan ruimte moesten voorloopig ook blijven rusten de plannen, om een beperkte thuisbezorging van genees- en verbandmiddelen in te voeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 747