19 2 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK en De voornaamste genees- en verbandmiddelen werden wederom zooveel mogelijk bij inschrijving aangekocht. Door de tijdsomstandigheden waren dikwijls de voornaam ste groothandelaren in chemisch pharmaeeutische produk- ten niet genegen aan inschrijvingen mee te doen; vele ge neesmiddelen moesten dan ook naar behoefte tegen markt prijzen worden gekocht, waarbij dan zooveel mogelijk van gunstige momenten werd partij getrokken. Toen in Juli een groote stagnatie dreigde te komen in den toevoer van chemicaliën uit Duitsehland en de prijzen der genees- en verbandmiddelen voortdurend omhoog gin gen, werd, na besprekingen met de directeuren van het Ziekenhuis en den Gemeentelijken geneeskundigen dienst, den geneeskundigen, bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen uit de Gemeente-apotheek, verzocht bij het voorschrijven en het verbruik dier middelen de grootst mogelijke zuinigheid te betrachten. De geneesmiddelen worden voor den inkoop in twee rubrieken gerangschikt, n.l. die, welke ingekocht worden op monster en die, welke ingekocht worden op bepaald omschreven zuiverheidseischen. Deze eischen zjjn omschre ven in de Nederlandse he pharmaeopee en het supplement op dit werk, of door mij zelf in overeenstemming met alge meen geldende inzichten aangegeven. Het chemisch en microscopisch onderzoek kon dit jaar gelukkig geen groote in den groothandel begane vergissin gen constateeren, zooals het vorig jaar wèl het geval was; wel was het voor vele groothandelaren blijkbaar moeilijk produkten te leveren, welke aan alle gestelde zuiverheids- eischen voldeden; meermalen moest, wanneer althans de afwijking van geen of zeer luttelen invloed op de thera peutische waarde was, van gestelde eischen worden af geweken. De geneesmiddelen, w’elke zich niet leenen tot onderzoek of identificatie, w’erden wederom, uitgezonderd de sera en de organopraeparaten, zelf bereid. Het aantal pathologisch-chemische onderzoekingen voor den Gemeentelijken geneeskundigen dienst en der toxicolo gische onderzoekingen voor het Ziekenhuis bedroeg 530; deze onderzoekingen betroffen hoofdzakelijk urine, faeces en maaginhoud. Door de uitbreiding, welke het Gemeente-ziekenhuis het hulp-ziekenhuis ondergingen, zoomede door het aan zienlijk grooter aantal patiënten, welke vanwege den Gemeentelijken geneeskundigen dienst geneeskundige ver zorging ontvingen, steeg het aantal geneeskundige voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 748