19 1°. 2°, 3-, De Gemeenteapotheker A. H. Sohirm. Bovendien werden op 12 221 voorschriften verbandmidde len afgeleverd tegen 10 985 in 1914; onder deze voorschriften zijn ook begrepen die, welke dienen voor aanvulling van den magazijnvoorraad van den Eersten Hulpdienst en voor de aanvulling van de depots in de zittinglokalen der be handelende geneeskundigen. De verbandmiddelen voor de Gemeente-ziekenhuizen zün hieronder niet begrepen. De waarde der aanwezige geneesmiddelen op 1 Januari 1916 heeft 6727,02® bedragen tegen 6466,49s op 1 Januari 1915. De aanwezige verbandmiddelen hebben op 1 Januari 1916 een waarde vertegenwoordigd van 5156,78 tegen 7423,46 op 1 Januari 1915. De waarde der afgeleverde geneesmiddelen heeft 21.128,60 bedragen; die van de afgeleverde verbandmid delen 16.090,70, waarvan alleen aan de Gemeentelijke Ziekenhuizen voor 10.738,99. In 1914 waren deze cijfers respectievelijk 17.349,88, 12.025,04 en 8.078,91. De totaal-uitgaven hebben bedragen 51.346,78, de raming bij de begroeting bedroeg 49.658,een uitslag, die gelet op de groote prijsverhooging der genees- en verbandmid delen en de ongemeene toename van de receptuur niet on gunstig is te achten. De totaal-inkomsten hebben bedragen 900,14, de raming bij de begrooting bedroeg 125.—. De inkomsten bestonden uit vergoeding voor: aan het Rijk in rekening gebrachte genees- en verband middelen voor Belgische vluchtelingen gedurende 1914 169,50 en gedurende 1915 397,50; aan de Gemeentebedrijven en diensten geleverde ge nees- en verbandmiddelen voor eerste hulp bij onge vallen 83.75; flesschen en potten ten behoeve van de Gemeente ziekenhuizen ten bedrage van./ 249,39. 4 VERSLAG GEMEENTE APOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 750