Bijlage 20 VERSLAG van den 'Keuringsdienst te s-Gravenhage over 1915. Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente s-Gravenhage. De tijdelijke assistent, Dr. H. J. Backer, werd wegens zijn benoeming tot Scheikundige aan het Laboratorium van het Departement van Finantiƫn te Amsterdam met ingang van 1 Februari vervangen door Dr. IF. Adriani, wiens plaats wegens zijne benoeming tot Scheikundige aan een particu lier bedrijf te Amsterdam op 15 November is ingenomen door Dr. D. J. van Prooye. Een overeenkomst tot het keuren van voedingsmiddelen werd aangegaan met de gemeente Wateringen, zoodat thans onder de algemeene leiding van den hier gevestigden dienst het toezicht op voedingsmiddelen zich uitstrekt over de gemeenten: Delft, Hof van Delft, Vrijenban, Wassenaar en Wateringen. Ik heb de eer UEd. Achtb. aan te bieden het verslag van de bevindingen en handelingen van den Keuringsdienst over 1915. In de samenstelling der Commissie van bijstand kwam dit jaar de volgende wijziging. De Heeren A. J. C. Baron van Pallandt en Dr. K. H. Rombouts werden vervangen door de Heeren Mr. L. N. Roodenburg en J. R. Snoeck Henkemans. De Commissie bestaat thans uit de volgende Heeren II. de Wilde, Wethouder, Voorzitter, L. Hoejenbos, Mr. G. C. J. Varenkamp, A. C. A. van Vuur en, J. C. Oldenboom, Mr. L. N. Roodenburg en J. R. Snoeck Henkemans, terwijl als Secretaris werkzaam bleef Mr. I. M. J. van Rossem, Refe rendaris ter Gemeente-Secretarie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 751