2 9585 Monsters ten verkoop gestelde voedingsmiddelen 1. Monsters ten dienste van gemeentelijke instellingen 1270 2. Monsters ingezonden dooi- de Politie 20 3. Monsters op verzoek 87 4. 4 Monsters op verzoek 136 Contróle monsters Een overzicht van de tot elk dezer groepen behoorende artikelen geven de volgende tabellen. Aan de Gemeentebesturen van elk der bovengenoemde gemeenten is verslag van de bevindingen en handelingen van den dienst over 1915 uitgebracht. Het aantal gekeurde monsters, voor de aangesloten ge meenten bedroeg totaal 6287. van geneesheeren onderzocht van particulen genomen Voor de gemeente Delft werden 3832 monsters gekeurd, 192 waarschuwingen gegeven, 174 partyen voedingsmiddelen buiten consumtie gebracht en 15 processen-verbaal inge diend bij het Openbaar Ministerie van het Kantongerecht aldaar. Ten dienste der gemeente Hof van Delft werden 727 monsters gekeurd, 42 waarschuwingen tuin verkoopers van mindeugdelijke waren gegeven, terwijl 15 partyen voedings middelen werden afgekeurd. Uit de gemeente Vrijenban werden gekeurd 514 monsters en als gevolg daarvan 47 waarschuwingen gegeven, 7 par tyen voedingsmiddelen afgekeurd en 2 processen-verbaal in gediend. Ten behoeve der gemeente Wassenaar werden 1214 monsters voedingsmiddelen gekeurd, terwyl 45 waarschuwingen wer den gegeven en 86 partijen voedingsmiddelen aan de con sumtie zyn onttrokken. Het totaal aantal gekeurde monsters voor de gemeente ’s-Gravenhage bedroeg 11102 en omvat de volgende groepen 20 VERSLAG kevringsdienst van eet- en drinkwaren. 5. 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 752