9 Op te merken valt voorts, dat van de geconstateerde vervalschingen 15 betrekking hadden op watervervalsching en 20 op toevoegen van afgeroomde melk resp. ontrooming. verkoopen van melk van ondeugdelijke samenstelling, in vijf gevallen bleek de melkveehouder de vervalscher te zijn, in de overige gevallen moest de slijter voor den straf rechter worden geroepen. De knoeierijen, welke het moeilijkst zijn te bestrijden omdat hier een voorschrift gemist wordt, waarbij bepaald is, dat de melksoort met een voor den kooper duidelijk leesbaar opschrift op de vaten moet zijn aangegeven zijn die, waarbij de melkverkooper aan zijn klanten, die volle melk vragen, afgeroomde melk taptemelk) attevert. Gelukkig is het ook dit jaar mogen gelukken enkele malen dergelijke knoeiers op heeterdaad te betrappen, doch het is duidelijk, dat deze overtredingen uiterst moeilijk zijn te constateeren, want zoodra de melksEjjter vermoedt, dat een keurmeester zich in zijn nabijheid bevindt, wordt de gevraagde volle melk afgeleverd. Met voldoening maak ik melding van het feit, dat vele melk slijters de hun geleverde waren met behulp van de hun ten dienste staande hulpmiddelen onderzoeken. Hieraan schijnt niet vreemd het sedert jaren toegepaste voorschrift, dat tegen inelksljjters, die een vervalsching der geleverde waar hadden kunnen vermoeden en die van hunne bevin dingen niet tijdig mededeeling hebben gedaan aan den dienst, wegens nalatigheid proees-verbaal wordt opgemaakt, terwijl daarnaast de eigenlijke vervalscher, dus de leverancier, zich eveneens voor den strafrechter heeft te verantwoorden. Het gemiddelde vetgehalte van alle onderzochte monsters bedroeg dit jaar 3.00% tegen 3.05% in 1914. Als ondeugdeiyk van samenstelling waren aan te merken 112 monsters of 6% van de van melkinrichtingen enmelk- verkoopers genomen monsters (verleden jaar 5.2 Aan 28 melkverkoopers zijn waarschuwingen gegeven. Met betrekking tot de resultaten, verkregen met het toe zicht op den deugdelijken toestand der bemonsterde melk, valt mee te deelen, dat zoo de onderzoekingen aanwijzingen geven, welke op uieraandoeningen van -het melkvee wijzen, melkmonsters van de koeien worden genomen, waarvan de VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 759