10 ondeugdelijke meik volgens verklaring van den melkslyter afkomstig was. In den regel wordt van elk dier en zoo noodig uit elk uierkwartier een monster melk genomen ten einde te kunnen nagaan, by welke der door den veehouder gehouden beesten uieraandoeningen voorkomen. Van de be vindingen wordt den melkveehouder bericht gezonden en hem in overweging gegeven de melk der aan nierziekte lydende dieren niet meer als conkumtiemelk af te leveren. Blykt by nader ingesteld onderzoek de veehouder zich niet aan de gegeven wenken te houden, dan wordt de afgeleverde melk, voor zoover zy ondeugdelijk is, uit de consumtie ver- wyderd en tegen den leverancier proces-verbaal opgemaakt. Wordt geconstateerd, dat melkveehouders onreine, dit is met vuil bezwangerde melk, waarin resten van veevoeder, zooals die in koefaeces te vinden zyn, alsmede koèharen e.d., afleveren, dan wordt gewoonlijk dadelyk proces-verbaal opgemaakt. Wegens het afleveren van melk, welke in ondeugdelyken toestand verkeerde, zijn drie processen-verbaal ingediend, terwyl eenige partyen ondeugdelijke melk uit de consumtie zijn verwijderd. In verband met de grootere belangstelling, die zich sedert het begin van de crisis allerwegen openbaart voor de her komst, maar vooral ook voor de pryzen onzer dagelyksehe voedingsmiddelen, laat ik hier een staatje volgen, aangevende de pryzen, uitgedrukt in centen per Liter van gewone rauwe handelsmelk, afgeroomde melk en karnemelk sedert de op richting van den dienst onder mededeeling, dat de winter- prijzen als gevolg van de geringere melkproductie en de hoogere veevoederprijzen regelmatig hooger zijn dan de zomerpryzen. In normale tyden daalt de melkprys in deze streken met ingang van 1 April met 1 cent per Liter om met 1 October wederom met hetzelfde bedrag te worden verhoogd. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 760