F 76 iL~, aan M. C. Walraven, de perceelen weiland, gele gen aan de Hoefkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, Nos. 8464 en 8465, te zamen groot 2.2490 H.A., van 17 Juni 1915 tot en met 31 Decem- aan de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maat- schappy, te Amsterdam, 26.20 M2. grond, deel uit makende van de glooiing langs de Conradkade ten noordwesten van de brug tegenover de Weimarstraat, kadastraal gemeente 's-Gravenhage, Sectie W, Nos. 394 en 3184, beiden gedeeltelijk, van 1 Mei 1915 tot en met 31 December 1925, tegen een huurprijs, berekend naar f 5,per jaar; aan de Maatschappij tot Exploitatie der Stoomwasch- en S t r ij k i n r i c h t i ng voorheen „Karei Roos’, 10 A. 38 c.A. grond, gelegen aan de zoogenaamde Tuinderslaan nabij den Loosduinsche weg en kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie U, No. 54, van 1 November 1915 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 225,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap S1 e e p h e 11 i n g- maatschappij „Scheveningen”, eene oppervlakte grond, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A K, No. 5093 en No. 2145 gedeeltelijk, gelegen aan de binnen voorhaven van de Visschershaven, ter grootte van 4820. M2., met de vijf daarop gelegen over- langsche scheepshellingen en daartoe behoorende wer ken, van 1 Juli 1915 tot en met 30 Juni 1920, tegen een huurprijs van f 2384,50 per jaar; aan de Haagse he Tram weg-Maatschappy van 1 November 1915 tot en met 31 October 1916, a. ongeveer 690 c.A. grond, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie L, No. 1760 gedeeltelijk, gelegen aan het Westeinde nabij de Loosduinsche brug, tegen een huurprijs van f 200, b. ongeveer 7 c.A grond, kadastraal bekend als ge meente 's-Gravenhage, Sectie L. No. 1760 gedeeltelijk, gelegen aan het Westeinde en deel uitmakende van de achter het politieposthuis nabij de Loosduinsche brug aanwezige binnenplaats, tegen een huurprys van f 5, 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 76