24 Afgeroomde Melk. Karnemelk. 1 Over het algemeen was de samenstelling der karnemelk niet zoo bevredigend als in andere jaren, wat wel aan het verminderde toezicht, een gevolg weer van de tydsoinstandig- heden, te wijten zal zijn. Terwijl toch in 1914 slechts 4,1 der onderzochte monsters een vetvrije droogrest lager dan 7,5 vertoonde, was dit percentage van dit jaar 22,5 Het gemiddeld gehalte aan vetvrije droogrest bedroeg dit jaar 7,76% (in 1914 8,0%). De controle op den deugdelyken toestand is, voor zoo ver deze uit den zuurgraad is af te leiden, aanzienlijk verscherpt. Het kwam toch meermalen voor, dat bemon sterde karnemelk b(j onderzoek op het laboratorium een te hoogen zuurgraad, n.l. hooger dan 40 vertoonde. In die gevallen moest de karnemelk, als ongeschikt voor menschelijk voedsel, onbruikbaar worden gemaakt, wat in den regel niet kon geschieden, omdat de melk meestal reeds verkocht was. Vandaar dat dit jaar bij de monster neming van karnemelk de zuurgraad met behulp van een voudige hulpmiddelen en met vry groote nauwkeurigheid ter plaatse wordt bepaald. Blijkt de zuurgraad boven den gestelden eisch, dan wordt de melk onmiddellijk voor mensche- ïijke consumtie onbruikbaar gemaakt. Een gevolg van deze werkwijze is, dat de slijter beter dan voorheen zorgt geen oude karnemelk voorhanden te hebben, zoodat in de eigenschappen van dit melkpraeparaat belangrijke verbeteringen zijn gebracht. Een controle op afgeroomde melk bleek ook dit jaar weer noodig, hoewel de melkverkooper in den melkweger (lactodensimeter) een uitnemend middel bezit om zich te vergewissen of aan de hem geleverde melk w’ater is toe gevoegd. Wegens het ten verkoop hebben van afgeroomde melk van ondeugdelijke samenstelling zijn drie processen verbaal opgemaakt. Bovendien z(jn 4 partijen taptemelk af gekeurd, omdat zij in ondeugdelijken toestand verkeerden. Hier zij er nogmaals op gew-ezen, dat afgeroomde melk en karnemelk goedkoope en goede voedingsmiddelen zijn. De voedingswraarde van 1 Liter afgeroomde melk, welke thans 7 cent kost, komt overeen met die van 5 eieren waar voor 35 cent wordt betaald en met die van l’/t ons vleesch ter waarde van 20 cent. i 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 774