25 Brood. Reeds in vroegere jaarverslagen is er herhaaldelijk op gewezen, dat het gewicht van z.g. pondsbrooden, dit zyn de meest gangbare brooden, geleverd door verschillende bakkers, aanmerkelijk uiteenloopt, terwyl daarnaast ook brood dat als „melkbrood” werd verkocht, by vele bakkers niet voldeed aan den eisch voor deugdelijk melkbrood. Naar mate de prys van de grondstof, nl. de tarwe steeg, werden de eigenschappen van het brood by vele bakkers minder. Zoo werd het by een aantal bakkers gewoonte pondsbrooden te verkoopen, welke slechts 4 ons of zelfs minder, nl. 370 gram wogen, terwyl by andere het afgeleverde brood wel ten naasten by aan het gebruikelijke handelsgewicht beant woordde, doch te waterhoudend was, zoodat de kooper toch werd bedrogen. Voorts kwam het veel meer dan in vo rige jaren voor, dat brood als melkbrood werd verkocht tegen den voor dit brood door den Burgemeester vast- gestelden maximumprijs, terwyl het onderzoek aanwees, dat het op dien naam geen aanspraak kon maken, wyl melk daarin geheel ontbrak of in zeer onvoldoende hoeveelheid was verwerkt geworden, zoodat de voedingswaarde van dit brood geringer was dan van deugdelijk melkbrood. Om deze redenen kwam het de Commissie voor de Strafverorde ningen wenschelyk voor by den Raad een ontwerp-brood- verordening in te dienen. Deze verordening werd door den Raad in zyne vergadering van 17 Mei 1915 vastgesteld. Voor niet ingewijden, waaronder er dikwijls zijn zooals ook ditmaal is gebleken die dadelijk klaar staan over een dergelyke regeling zonder kennis van zaken een oordeel uit te spreken, is het misschien niet ondienstig aan de hand van voorbeelden aan de practyk ontleend, te wijzen op het bedrog, dat hier ter stede en elders zal dit wel niet beter zyn, in den broodhandel bestond. Eenige bakkers verkochten witwaterbrood, dat dooi1 allerlei hulpmiddelen zoodanig was opgewerkt, dat het op het eerste gezicht geleek op z.g. kilobrood, waarvan het gew-ichteven 800 gram bedroeg. De prys van dergelyke brooden was dan gewoonlijk 1 cent lager dan de gew-one handelsprys Ten aanzien van andere melkpraeparaten kan nog w'orden meegedeeld, dat in verschillende winkels enkele partijtjes gesteriliseerde melk, gesteriliseerde room, gepasteuriseerde melk en karnemelkspap, als verkeerende in ondeugdelijken toestand, aan de consumtie zyn onttrokken. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 775