20 27 Vermeld mag nog worden, dat het watergehalte van wit melkbrood, de broodsoort, welke hier ter stede het meest verkocht wordt, tegenwoordig schommelt tusschen 34—36 meel en andere stoften de voedingswaarde. Ten einde bedrog in den broodhandel zooveel mogelyk te keeren is in de verordening tevens bepaald, dat slechts brooden van bepaalde gewichten mogen worden verkocht. Deze gewichten zyn zoo gekozen, dat de kooper uit de grootte van het brood direct kan atieiden. welk gewicht het brood moet hebben. Andere brooden dan die van de ge bruikelijke handelsgewichten mogen niet worden verkocht, vandaar dat het gewichtsverschil bedraagt by brooden, wegende minder dan 1 kilo, ongeveer 250 gram (dus omgere kend op het gewicht van droog brood ongeveer 150 gram) en by die, wegende meer dan 1 kilo, ongeveer 500 gram (overeenkomende met 300 gram droog brood). Gedurende drie maanden na afkondiging der broodver- ordening zyn bakkers, wier brood niet beantwoordde, aan de voorgeschreven eischen, gewaarschuwd; eerst daarna is tot het opmaken van processen-verbaal overgegaan. Wegens het verkoopen van brood, niet voldoende aan de eischen in, de verordening gesteld, zijn 18 processen-verbaal ingediend waarvan 5 wegens het atleveren van regeerings- brood dat öf te hoog watergehalte, óf te laag gehalte aan droog brood bevatte, 8 wegens het niet of niet behoorlyk aanbrengen van het merkteeken V.M. in brood, dat als melkbrood werd verkocht en 5 wegens het verkoopen van melkbrood, dat blijkens het onderzoek met een onvoldoende hoeveelheid melk of met melk van ondeugdelijke - samen stelling was bereid. Wat de resultaten als gevolg van de controle op den broodhandel betreft, kan het volgende worden meegedeeld. Zoowel ten aanzien van het gewicht als wat de samen stelling betreft, valt een belangrijke verbetering te consta- teeren. Waar toch vóór het in werking treden der brood- verordening ongeveer 70% der bemonsterde melkbrooden niet voldeed aan den eisch voor deugdelyk melkbrood, is dit percentage, uitgedrukt op een honderdtal in de laatste twee maanden aangekochte brooden tot 10.7 teruggebracht. Uit vroegere onderzoekingen kan worden afgeleid, dat 54 van het brood niet voldeed aan de thans niet betrekking tot het drooggewicht (hoeveelheid droog brood) gestelde eischen, terwijl blykens de resultaten der laatste 2 maanden slechts 9 der onderzochte brooden niet beantwoorden aan de thans geldende voorschriften. en dus ook de juiste maat voor VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 777