28 met afwijkingen naar beneden tot 30 a 31 en naar boven tot ongeveer 39 a 40%; het watergehalte van het brood kruim wisselt tusschen 39—42%, daalt soms tot 35 a 36% en kan een enkele maal bedragen ongeveer 44 °,0. De brood korst bevat gewoonlyk 1821 water; de waargenomen uitkomsten zijn 16,924,2%. Het noodbrood, dat vanaf 14 September 1914 tot 1 Juli 1915 als goedkoope broodsoort bij bijna alle bakkers ver krijgbaar was tegen een lagen prijs, heeft hier goed voldaan, zelfs zoo, dat maanden nadat het regeeringsbrood in den handel was gebracht, een bepaalde fabriek op verzoek van een aantal harer afnemers nog regelmatig dit brood leverde. Het totaal aantal afgeleverde noodbrooden heeft in de on geveer 9 maanden, dat het hier verkocht werd, ruim 3*/a millioen pondsbrooden bedragen, zoodat dus gemiddeld per week ruim 80.000 pondsbrooden zyn verkocht gew'orden. Deze broodsoort heeft voor boven het regeeringsbrood, dat het zemelengehalte (gehalte aan onverteerbare bestanddeelen) veel geringer is (nl. slechts 1.3 van dat van regeeringsbrood) en voor boven aardappelmeelbrood, dat het eiwitgehalte slechts weinig lager is dan dat van tarwebrood. Ook wat den smaak betreft, overtreft het noodbrood de meeste andere broodsoorten, waarin tarwe ten deele door andere grond stoffen is vervangen, althans zoo deze grondstoffen billijker in prjjs zijn dan tarwe en in het begin van de crisis in voldoende hoeveelheden beschikbaar waren. In een andere gemeente, waar dergelyke proefnemingen zyn verricht, schijnen de proefbrooden met rystemeel niet zoo voldaan te hebben als hier; vermoedelijk was men daar met de bereidingswijze van dit brood onvoldoende op de hoogte. Aan bakkers zyn afgegeven 639 bonnen ter verkrijging van gemeente-rijstemeel ter bereiding van noodbrood. De totale hoeveelheid verkocht rijstemeel bedroeg 500.000 K.G. Het regeringsbrood (dit is ongebuild tarwebrood i een naam hier ter stede het eerst aan deze broodsoort ter onderkenning van andere broodsoorten gegeven (zie Besluit van den Bur gemeester betreffende de regeling van den verkoop van goed koop ongebuild tarwebrood van 14 Mei 1915) is hier sedert 1 Juni 1915 in den handel. Van dien datum af tot en met 31 December 1915 zijn ter bereiding van dit brood 1681 bonnen aan bakkers verstrekt recht gevende tot het be trekken van 5349300 K.G. goedkoop ongebuild tarwemeel. De prijs, welke de bakkers hier betaalden was tot 17 Juli 1915 f 7,50 per 100 K.G., daarna f 9,per 100 K.G. Tot 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 778