29 Eindelijk zy nog vermeld, dat de hoeveelheid tarwebloem noodig ter bereiding van witbrood, te ramen is op 1200 en met de tiende broodkaart afioopende 11 Januari 1916 (wy hebben hier broodkaarten van een geldigheidsduur van 4 weken en deze zullen zoodra de dag van afgifte samen valt met de. eerste van een maand veranderd worden in maandkaarten) zyu volgens de broodkaarten geleverd 15.963.970 pondsbrooden. Het aantal broodkaarten bedroeg begin Januari 31.000 en is wel wat, doch niet noemens waard, afgenomen. De aan bakkers afgegeven bonnen zijn steeds zoo ingericht, geweest, dat de Gemeente by de verstrekking van regeerings- meel geen tinantieele bemoeienissen heeft. Ook het regeeringsbrood is regelmatig op deugdelijkheid en gewicht onderzocht. Het watergehalte van dit brood schommelde in den regel tusschen 4245%, hoewel ook brood met een lager water gehalte n.l. 40 en met een hooger watergehalte n.l. 46 ja zelfs 50% en meer werd aangetroffen. Het watergehalte van het broodkruim bewoog zich gewoonlijk tusschen 4851 het laagste cijfer was 45,9 en het hoogste 55,8 ®/0. Het zemelengehalte, door uitwasschen van brood in een neteldoekzakje bepaald en uitgedrukt op watervry brood kruim, bedroeg 9,512 terwyl dit by brood, op het laboratorium gebakken, schommelde tusschen 11120 0. Toevoegen van bloem in eenigszins aanmerkelijke hoeveel heid is tot dusverre niet geconstateerd. Wel trachten enkele bakkers de kwaliteit van het brood, zoo de geleverde re- geeringstarwe als gevolg van het vermalen van geschoten tarwekorrels soms te wenschen laat, door toevoeging van een weinig tarwebloem te verbeteren, doch hiertegen kan, zoo uit het geleverde meel moeilyk behoorlijk brood is te bakken, nauwelijks bezwaar bestaan. Een te hoog zemelengehalte werd geen enkele maal waar genomen, dit zou wyzen op uitziften van bloem of een ont menging van bloem en zemelen of eindelyk op toevoegen van zemelen aan het tarwemeel. Eenmaal is geconstateerd dat een bakker, voor de be reiding v«n regeeringsbrood, oudbakken brood verwerkte. Een aanw'ijzing gaf de hooge zuurgraad van het door dezen bakker afgeleverde regeeringsbrood. Een aantal bakkers zijn door den Burgemeester gestraft wegens het aanteekenen op de broodkaarten van een grooter aantal brooden dan was afgeleverd. Aan den dienst is sedert 15 Juni als tydelijk ambtenaar toegevoegd een controleur op de broodkaarten. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 779