I 30 Meel. Speceryen. griesmeel aangetroffen, hetwelk aangetroffen partyen zyn uit de baaltjes van 50 kilo per dag. In normale tijden wordt in onze gemeente dus door de bakkerijen aan tarwebloem jaarlyks verwerkt een bedrag van bijna 3 millioen gulden, terwijl thans daarvoor ongeveer 4'/., millioen gulden vereischt zou den worden, zoo niet naast witbrood veel regeeringsbrood werd verbruikt. Koffle-su rrogaten De ter onderzoek bemonsterde koftie-surrogaten als pee koffie, cichorei en koffiestroop waren alle deugdelijk van samenstelling, althans het gehalte aan asch en zand was niet te hoog. Zoowel by microscopisch als by chemisch onderzoek bleken alle monsters deugdelyk, zoodat dit jaar in tegenstelling met andere jaren geen partyen behoefden te worden afge keurd. Alleen twee partyen nootmuskaat werden opgeruimd wegens bederf. In overleg met de roggebroodbakkers is hier ter stede in October van het Ryk aangekocht 1287 H.L. of ruim 90.000 K.G. rogge, welke onder de bakkers in verhouding tot hun omzet is gedistribueerd. In vele winkels werd bolderikzaad bevatte. De consumtie verwyderd. Voorts werd in een aantal winkels als griesmeel verkocht een met een gele teerkleurstof gekleurd rystegries. Griesmeel is altijd geweest tarwegries en wegens gebrek aan dit artikel heeft men het publiek willen misleiden door gekleurd ryste gries tegen een prys, welke ongeveer overeenkwam met dien van griesmeel, te verkoopen. Tegen den verkoop van ryste gries, mits niet kunstmatig gekleurd, bestaat geenerlei be zwaar, doch het verkoopen van gekleurd rystegries, met de bedoeling het als griesmeel aan den man te brengen, kan niet worden toegestaan, zoodat de geleverde waren aan de leveranciers zyn teruggezonden. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 780