44 Ook dit jaar is het totaal aantal gekeurde monsters voe dingsmiddelen kleiner dan in vorige jaren, omdat in verband met de tydsomstandigheden een groot aantal andere werk zaamheden moest worden verricht. Gewezen zy slechts op een aantal aan Uw College of aan Uwen Voorzitter uitge brachte rapporten, verband houdende met de distributie en de pryzen der voedingsmiddelen, waartoe veelal voor zoover de daartoe beschikbare gegevens onvoldoende waren een onderzoek moest worden ingesteld en voorts op de bemoei ingen van den dienst in zake de beschikbaarstelling van noodbrood en van regeeringsbrood en later in het jaar met betrekking tot het door tusschenkomst van de Gemeente verkrijgbaar stellen van andere artikelen als boter, kaas, raapolie, rogge, vatgroenten, stapelgroenten, boonen en erwten, terwyl ook de contröle op de maximumprijzen vaak veel tyd in beslag nam. Aan den dienst zyn drie tydelyke ambtenaren verbonden n.l. een schryver en twee controleurs op de voedingsmid- delen, welke door de Gemeente wrorden gedistribueerd. Evenals andere jaren, volge hier tot slot een jaaroverzicht aangevende het aantal en de soort der gekeurde voedings middelen, benevens het aantal gegeven waarschuwingen, het aantal buiten consumtie gebrachte partyen en het aantal processen-verbaal voor elk der in dezen staat aangegeven artikelen. 20 verslag keuringsdienst van eet- en drinkwaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 793