BUlase 21 Commissie. Organisatie. Mocht in het vorige jaarverslag reeds melding gemaakt worden van een voorloopig slagen der genomen proeven met automobiele voer- en werktuigen, zoo kan thans, na Bü de periodieke aftreding in September onderging de samenstelling der Commissie van Bystand in het beheer van den Gemeentelyken Reinigingsdienst eenige verande ring, aangezien de heer Dr. K. H. Rombouts niet werd herkozen tot lid van den Gemeenteraad, terwyl de heer J. C. Streng niet meer werd verkozen tot lid van de Com missie. In hun plaats werden in de Raadsvergadering van 7 September 1915 benoemd de heeren J. A. Sillevis L.Wzn. en A. Harms. De Commissie bestaat alzoo op 31 December uit den heer Wethouder II. de Wilde als voorzitter en de heeren Raads leden D. A. J. Kessler, M. M. CouvéeJr., J. A. Sillevis L. W’zn. en A. Harms als leden, terwtfl als secretaris werkzaam bleef Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Gemeente secretarie. VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst te 's-Gra- venhage over het jaar 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 797