I I l 21 Ter verzekering van een uniforme uitvoering der werk zaamheden over de geheele gemeente en een oordeelkundige behandeling van paarden en materieel, werd, aan de hand van de in den loop der jaren zoowel schriftelyk als mondeling gegeven dienstorders en aangevuld met nuttige wenken, een boekje samengesteld dat bedoeld is als leiddraad voor de by den uitvoerenden dienst werkzaam gestelde ambtenaren en beambten. Van dit werkje, dat in klein formaat is gebonden, is aan elk der belanghebbenden een exemplaar verstrekt. een jaar langer gebruik van dit materieel en met een jaar meer ervaring, vastgesteld worden, dat in het gebruik van automobiele voer- en werktuigen voor dezen dienst de oplossing van het vervoer-vraagstuk gezocht zal moeten worden. De thans verkregen resultaten hebben namelijk geheel aan de verwachtingen beantwoord en zullen nog gunstiger worden, naarmate aan dit materieel uitbreiding wordt gegeven, waardoor de organisatie meer op het gebruik daarvan gebaseerd kan worden. Ook kon dit jaar een proef worden genomen met een automobiel-sneeuwploeg, welke verkregen werd door een automobiel-sproeiwagen als zoodanig in te richten. De hier mede verkregen uitkomsten waren eveneens zeer gunstig en leveren het groote voordeel op dat ter wille van dit onderdeel van den dienst in de toekomstplannen althans geen paarden behoeven te worden behouden. Naar aanleiding van de verkregen resultaten werd in de maand Augustus aan het College van Burgemeester en Wethouders een voor-project ingediend, in hetwelk met groote lynen is aangegeven de richting, waarin deze dienst in de toekomst te leiden zal zyn ter vastlegging van be paalde grondslagen ten einde daarop de definitieve voor stellen in te richten. Inmiddels wordt voortgegaan met het nemen van proeven betreffende verschillende werkwyzen, welke in de nieuwe organisatie eventueel een plaats zullen innemen. 4 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 798