79 lu gebruik werden gegeven: aan C. Knoester en K. de Vos het Westelijk gedeelte der eerste sprank van het Kanaal naar Scheve- ningen ten Zuidoosten van den Nieuwen Duinweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 1188 gedeeltelijk, van 1 December 1915 tot en met 30 November 1918, tegen een huurprijs van f 20, per jaar. aan het Bestuur der ’s-Gravenhaagsche Tuin bouw vereen i ging”, Afdeeling der Nederlandsche Maatschappü voor Tuinbouw- en Plantkunde, kosteloos, aan het Bestuur van „Scheve ningsch Mannen koor met afdeeling d a m e s k o o r”, voor het houden van zangoefeningen, het gymnastieklokaal der Gemeente school aan de Badhuiskade No. 27, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, des Donderdagavonds van -elke week, telkens van 8 tot 11 uren, tegen be taling van f 20,voor het gebruik en van f 15,voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasver lichting het lokaal zal worden bediend door een munt gasmeter; aan het Bestuur der Schermvereeniging „Oefening kweekt Kunst”, voor het houden van schermoefe- ningen, kosteloos, het gymnastieklokaal behoorende bij de Gemeenteschool aan de Van Dijckstraat No. 55a, van 1 Januari 1915 tot en met 30 Juni 1916, des Donder- dagsavonds van elke week, telkens van 9 tot 11 uren; aan het Bestuur der Vereeniging „De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid”, voor Christelijk Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs, te Scheveningen, voor het geven van gymnastiekonder wijs, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeente school aan de Badhuiskade 27, van 15 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, des Zaterdagsnamiddags van elke week, van l'/2 tot 5*/2 uren, tegen betaling van f 19,17 voor het gebruik en van f 18,33 voor de verw’arming van het lokaal, terwijl voor de gasverlich ting het lokaal zal w'orden bediend door een munt gasmeter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 79