5 HOOFDSTUK II. Kiezerslijsten en verkiezingen. A. Ingevolge de Kieswet. (Wet van 7 September 1896, Staatsblad no. 154, gewijzigd bij de wetten van 31 De cember 1896, Staatsblad no. 245, 31 December 1897, Staatsblad no. 309 en 8 December 1900, Staatsblad no. 208). Door de ontvangers der directe belastingen en der successierechten zijn, ten behoeve van de samenstelling der kiezerslijst, ingevolge art. 10 der kieswet, opgegeven 85684 namen. 168 76 87 144 van f 200 - 400 - 600 Daaronder kwamen voor: 6193 namen van personen, die op 1 Februari 1915 hun aanslag in eene of meer der Rijks directe belas tingen niet of niet ten volle hadden betaald, terwijl 890 namen van personen door de ontvangers wTerden opgegeven, die alsnog vóór of op 1 Maart het verschuldigde hadden betaald. f 200 tot - 400 - 600 - 800 waarde, te bedragen: 45 perceelen met een huurwaarde beneden n Waar dit noodig bleek, werd proces-verbaal opgemaakt tegen hen, die in verzuim bleven hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor dat register behoorlijk na te komen. De heffing van leges leverde een opbrengst van f 2340,01, tegen een ontvangst van f 2127,33 in het vorige jaar. Het aantal genummerde perceelen is in 1915 ge klommen tot 49021 tegen 48660 in 1914 en alzoo toe genomen met 361. Er w'erden bijgebouwd 500 perceelen, terwijl 139 perceelen werden afgebroken of door ver bouwing vervielen. Op 31 December bleek het aantal onbewoonde per ceelen, gespecificeerd naar de vennoedelijke huur- n T> n n n n n n n Ti Ti n n n r - 800 en daarboven. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 7