21 9 f 1050,— 600,— 900,— II. Werklieden. Mutatie. a. 1 werkvrouw. c. pen- van 1100,— 1150,— 2 werklieden. 1 werkman. 1 2 werklieden. 7 werklieden. 346 werklieden. 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 Schrijver 1 Schrijver 2 Schrijvers. 1 Schrijver 1 Bode 1 Geldophaler De aan de nieuwe regeling verbonden kosten bedragen f 1.330,77. Door de mobilisatie bleef ook dit jaar een belangrijk incompleet in het ambtenarencorps bestaan. Niet minder dan 4 technische en 3 administratieve ambtenaren zijn onder de wapenen, waardoor de taak van verschillende ambte naren aanmerkelijk verzwaard is. In het incompleet der administratieve ambtenaren werd zooveel mogelyk door losse schrijvers voorzien. Op 31 December 1914 waren in vasten dienst 346 werklieden. Van dezen zyn in den loop van het jaar: a. eervol ontslagen met toekenning van sioen op grond haar leeftijd. b. eervol ontslagen met toekenning van pen sioen wegens invalidi teit niet-eervol ontslagen d. bevorderd tot ambtenaar e. overleden transporteeren f 800,—J 750,—f 650>— 820,— 1 720, -i" 50,per maand. f 700,— 750,- 41,66 700,— 1000,— WERKLIEDEN (MUTATIE). Jaarwedde. BETREKKING. w op 31 Dec. 1915. Minimum, j Maximum. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 803