21 10 28 362 werklieden. 21 45 Iconen en werktijden. b. Onderstaande opgave bevat een overzicht van de betrek kingen, waarin de werklieden op 31 December 1915 werk- 346 werklieden 7 339 werklieden. Vast aangesteld werden: 1 linnen juffrouw 1 schoenmaker; 4 stalknechten; 1 werkman le klasse en 16 werklieden 2e klasse. Transport Af Blijft Bij. Zoodat op 31 December 1915 in vasten dienst zyn Verder zjjn op dezen datum in tydelyken dienst (waaronder 3 jongmaatjes) en ter completeering van de vaste bezet ting in lossen dienst Zoodat op 31 December 1915 in het geheel in dienst zyn428 werklieden, tegen 414 in 1914. Dit aantal wordt in het sproeiseizoen met plm. 60 werk lieden uitgebreid ter voorziening in de benoodigde werk krachten voor het sproeien en voor den meerderen arbeid, welke des zomers aan de straatreiniging besteed moet worden. Overigens zijn gedurende het geheele jaar afwisse lend een aantal losse werklieden in dienst ter aanvulling van het incompleet, ontstaan door ziekte, verlof, werkzaam heden bij den Ontsmettingsdienst en dergcljjke. Door de mobilisatie werden aan den dienst 48 werklieden onttrokken, die slechts in zeer geringe mate vervangen werden in verband met tydelyke inkrimping der vaste be zetting van den dienst met plm. 40 man. Op 31 December bevinden zich nog 41 werklieden onder de wapenen. Dit jaar werden de gewone verloven weder toegestaan VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 804