21 12 het jaar werden de werkroostcr en de 197 6 218 f 14,20 13,70 n 10,- 4,- 12,— 7- 13,— 12,50 5,- 4,-1 13,20 7- Transport. Werklieden le kl. 2e- 2 428 In den loop van loontabel voor dezen dienst aangevuld met de categoriën machinebankwerker le en 2e klasse. Teneinde de loonen der losse werklieden meer in overeen stemming te brengen met de minima der vaste werklieden werd besloten om met ingang van 24 April 1915 het dagloon te bepalen op f 2.10 en f 2.25 per dag, resp. voor werk lieden die dienst doen als werkman 2e klasse en voerman. In verband met een desbetreffend besluit van het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen voortaan ook losse werklieden hun loon over feestdagen indien zy tenminste f vier weken voor dien tyd onafgebroken in dienst zyn, ter wijl aan hen wien een ongeval overkomt gedurende ten 1 hoogste drie maanden het verschil tusschen het loon dat j zy op het oogenblik van het ongeval genoten en de uitkee- I ring van de Rijksverzekeringsbank wordt uitgekeerd. i c. Ongevallen en ziekte. Onderstaande staatjes geven een overzicht van de voor- t gekomen ziekten en ongevallen gedurende de jaren 1907/1915 en van de uitbetaalde ziekengelden en terugontvangen uit- keeringen van de Rijksverzekeringsbank. Bovendien wordt in de bijlagen J en K nog een graphisch overzicht gegeven van het aantal ziektedagen over de verschil- j lende maanden van dit jaar, alsmede van het voorkomen van i ziekte onder verschillende regelingen in de jaren 1891—1915. I 3 Jongmaatjes b/d Ontsmettingsdienst 1 Bewaarder observatie-inrichting. I 1 j Linnenjuffrouw bij den Ontsmet tingsdienst -j Werkvrouwen VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. BETREKKING. f n Loongrenzen. Minimum. Maximum. I 22 «taaldienst ik- 202 veegdienst.enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 806