21 14 3 d. Belooningen en straffen. Ingevolge artikel 45 van het Werkliedenreglement 1911 werd een eervolle vermelding wegens 25-jarigen trouwen dienst toegekend, gepaard gaande met een gratificatie: a. van f 15,— en een extra verlofdag aan de werklieden A. van Hogerhuis, J. J. Kapel, J. G. Kalf en P. P. Legriep; b. van f 10,— en een extra verlofdag aan den werkman H. v. d. Kaay. 1 1 1 3 1 11 óverkomt gedurende ten hoogste drie maanden het verschil tusschen hun loon en de uitkeering van de Rijksverzekcrings bank wordt uitbetaald, vorderde dit jaar een uitgaaf van f 37,61. In verband met het in de Gemeentebestekkcn opnemen van voorschriften terzake van het bepaalde in de artikelen 1638c en d van het Burgerlijk Wetboek, op de door aan nemers met hun werklieden te sluiten overeenkomsten, werd in 1914 het bestek van den aannemer voor het sorteeren en wegvoeren van het waardeloos vuil aangevuld met ver schillende bepalingen betreffende doorbetaling van het loon bij ziekte en verzuim aan de werklieden, die by dat werk gebezigd worden. De kosten aan deze regeling verbonden, komen voor rekening van de Gemeente en bedroegen dit jaar f 109,65 Aan 121 werklieden moest in het geheel 371 maal straf opgelegd worden en wel: 217 maal wegens te laat komen; dronkenschap en zich begeven in een herberg in diensttijd; beschadigen van dienstkleeding, mate rieel en eigendom van particulieren; paardenmishandeiing wegblijven zonder bericht; dienstweigering diefstal verzamelen van varkensvoeder; onnoodig tijdsverzuim en onttrekken aan de werkzaamheden; f I VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 10 n n n -n •n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 808