21 12 voor 27 44 2 3 3 30 13 33 15 Het totale bedrag der in eerste instantie opgelegde geld boeten was f 44,22, terwijl dat der schadevergoedingen f 18,95 bedroeg. Het aantal uren opgelegde strafdienst be droeg 265*/a- De straffen bestonden in eerste instantie in: 2 maal wegens toebrengen van lichamelijk letsel; vastzetten van de kleppen van den asch- wagen onnoodig slaan van het paard; verwaarloozen van dienstschoeisel niet naar behooren zorg dragen paarden en gereedschap; vergeten van den contrölepenning niet opvolgen van andere dienstvoor schriften diverse vergrepen. 324 gevallen in een geldboete beneden f0,26, respectievelijk strafdienst van */2 of 1 uur; een geldboete boven f 0,25; vermindering van het weekloon met '/io gedeelte gedurende 6 weken; 1 geval B niet-eervol ontslag. Aan 265 werklieden behoefde in het geheel geen straf te worden opgelegdin dit aantal zijn begrepen de werklieden die zich onder de wapenen bevinden. Behoudens by tekortkomingen van ernstigen aard wordt als regel, met toepassing van artikel 50 van het Werklieden reglement, een voorwaardelijke straf opgelegddit geschiedde met 150 werklieden in 209 gevallen. In 55 gevallen vervielen de werklieden in herhaling binnen den gestelden termyn. In 3 gevallen, dat straf was opgelegd, kw'amen de w’erk- lieden in beroep by het Scheidsgerecht. Deze gevallen betroffen le. onbehoorlyk optreden en het bezigen van onzedelyke uitdrukkingen tegenover het publiek, gestraft met een boete van f 1. •n n n n n n WERKLIEDEN (BELOONINGEN EN STRAFFEN).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 809