I i 80 aan het Bestuur van de Schiet vereeniging „Pepita”, voor het houden van schietoefeningen met kamerbuksen, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Bleekerslaan 11, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, des Zondagsvoormiddags van elke week, telkens van 10 tot 12 uren, tegen betaling van f 20,voor het gebruik en f 10,voor de verwarming van het lokaal; met inbegrip, voor zooveel noodig, van verlichting en verwarming, voor het houden van een Rijkstuinbouw- wintercursus in tuinbouwkundig teekenen, het teeken- lokaal en een leslokaal der Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus aan de Raamstraat, van 1 October tot 31 Maart 1914—1915, 1915—1916 en 1916—1917, op twee avonden in de week, telkens van 7 tot 9'/2uren, met dien verstande, dat den eenen avond van het eene en den anderen avond van het andere lokaal worde gebruik gemaakt en tegen betaling, in elk tijdvak van f 30,53 voor het schoonhouden van de lokalen; aan J. Z u n d e r d o r p, tot het geven van kosteloos onderwijs aan de alhier gevestigde volksklasse voor gymnastiek van het Nederlandsch Gymnastiekverbond, kosteloos het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Ferdinand Bolstraat No. 130, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, op Woensdag- en Zaterdagavond van elke week, telkens van 8'/2 tot 10 uur, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan C h. K r i e n e n, Directeur der Bijzondere Nor maalschool aan de Laan van Meerdervoort No. 104, voor het geven van lessen aan kweekelingen van bovengemelde normaalschool, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, één lokaal in de Gemeente school aan de De-Gheynstraat 150, des Dinsdagsnamiddags van 12*/4 tot l’/4 uren en drie lokalen in die school, des Donderdagsnamiddags, waarvan één van 12 */4 tot 4 '/4, één van l'/4 tot ö'/4 en één van 1 */4 tot 4*/4, tegen betaling van f 80,voor het gebruik, f 60,voor de verwarming en f 2,16 voor de verlichting van de lokalen; j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 80